Comarch ERP Egeria dla Administracji Publicznej


Zintegrowany System Informatyczny Comarch ERP Egeria jest narzędziem wspomagającym i usprawniającym zarządzanie instytucją oraz oferującym wszechstronne wsparcie w procesach podejmowania decyzji, niezbędnych do funkcjonowania jednostek sektora publicznego w dzisiejszych warunkach ekonomicznych i prawnych.

System Comarch ERP Egeria został stworzony w oparciu o przepisy i standardy polskiego prawa z uwzględnieniem wymogów stawianych przed nowoczesnymi systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie. System jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w zakresie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, jak również szczegółowych regulacji dotyczących podmiotów sektora publicznego.

Comarch ERP Egeria dla Administracji Publicznej

Fukcjonalności

System Comarch ERP Egeria posiada budowę modułową oraz charakteryzuje się wysokim stopniem konfigurowalności, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i wymagań instytucji publicznych. System Comarch ERP Egeria posiada budowę modułową oraz charakteryzuje się wysokim stopniem konfigurowalności, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i wymagań instytucji publicznych.

Centralny Słownik Systemu

Centralny Słownik Systemu

Moduł przechowuje dane bazowe [m.in. kursy walut, stopy odsetkowe, PKWiU, przeliczniki, normy, kalendarze czasu pracy, listę banków, listę województw], które są niezbędne do prawidłowego działania pozostałych obszarów systemu. Konieczność wcześniejszego wprowadzenia przedmiotowych danych wprowadza konsekwencję w pracy użytkowników, a jednocześnie przynosi rezultat w postaci spójnego i logicznego zbioru danych.

Centralna Kartoteka Kontrahentów

Centralna Kartoteka Kontrahentów

Moduł umożliwia rejestrację danych, a także grupowanie podmiotów, występujących w otoczeniu instytucji, w oparciu o definiowalne przez użytkownika kryteria. W zakresie rejestracji danych funkcjonalność obejmuje m.in.: kod, skrót oraz pełną nazwę kontrahenta a także dane opisujące jego typ (NIP, REGON, PESEL), adres kontrahenta,. dane okresowe jak: aktywa, obroty i liczba pracowników w dowolnym roku, oraz reprezentacje wraz z przypisanymi osobami do danego sposobu reprezentacji (funkcja, imię, nazwisko i telefony).

Administrator Użytkownikami Aplikacji

Administrator Użytkownikami Aplikacji

Moduł jest niezbędnym narzędziem, pozwalającym na zarządzanie instalacją systemu, użytkownikami i ich uprawnieniami. Stanowi wygodne narzędzie dla administratora systemu i pozwala mu na taką definicję uprawnień, aby dane systemu były w całkowicie zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.

ksiega-glowna.jpg

Moduł Księga Główna

Moduł jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie finansowej strony działań instytucji Administracji Publicznej, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Elastyczny system definiowania kont Księgi Głównej umożliwia tworzenie dowolnego planu kont, w tym w układzie wymaganym przez klasyfikację budżetową.

ksiega-glowna.jpg

Moduł Należności i Zobowiązania

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych.

Moduł Środki Trwałe

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych.

Moduł Windykacja Należności

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych.

Moduł Konsolidacja

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych.

Moduł Podatki i Opłaty

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych.

Moduł Egzekucje

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych.

Moduł Monitor Należności Podatkowych

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych.

Moduł Upomnienia i Mandaty

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych.

Moduł Planowanie i Budżetowanie

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych.

E-deklaracja

E-deklaracje

Moduł e-deklaracje umożliwia generowanie oraz obsługę zeznań podatkowych, zarówno od osób fizycznych (PIT-11, 40, 4R, 8AR), osób prawnych (CIT-8 (21)), jak i towarów i usług (VAT-7, VAT-UE(3), VAT-UEK). Deklaracje mogą być wysyłane do pojedynczych pracowników oraz do wielu odbiorców równocześnie. Moduł pozwala na śledzenie statusów operacji dla poszczególnych dokumentów począwszy od generacji, poprzez podpisanie, wysłanie aż do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Dla każdej wygenerowanej deklaracji możliwe jest stworzenie wizualizacji w formie dokumentów PDF.

Ewidencja Kadrowa

Ewidencja Kadrowa

Moduł pozwala na ewidencję informacji o doświadczeniach zawodowych pracownika, jego wykształceniu, zakończonych szkoleniach, nabytych uprawnieniach czy badaniach lekarskich oraz o zajmowanych dotychczas stanowiskach. Ewidencję informacji o pracownikach znacznie ułatwiają elektroniczne teczki dla umów, pracowników, zdjęć itd., które przechowują skany papierowych dokumentów, a także załączniki elektroniczne w dowolnym formacie (np. dokumenty Word, PDF).

Płace

Płace

Moduł umożliwia elastyczne definiowanie składników płacowych oraz algorytmów ich wyliczania. Moduł został dostosowany do wymogów sfery budżetowej i umożliwia naliczanie wszystkich typowych dla administracji składników płacowych, tj. wysługa lat, nagrody jubileuszowe i trzynastki. Umożliwia ewidencję i rozliczanie różnego typu zasiłków, pożyczek a także innych dodatków lub potrąceń, wpływających na wysokość płacy danego pracownika. System obsługuje działalność socjalną instytucji, kasę zapomogową pożyczkową oraz ubezpieczenia.

Portal pracowniczy

Portal pracowniczy

Platforma Internetowa zapewniająca wsparcie prac działu personalnego przy użyciu Intranetu bądź Internetu. Pracownicy po autoryzacji mogą samodzielnie śledzić informacje np. o swoich urlopach, czasie pracy, delegacjach,  szkoleniach oraz informacje dotyczące funduszu socjalnego i pożyczek. Portal Pracowniczy może również służyć publikacji wyników oceny okresowej.

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników

Moduł pozwala na sprawną rejestrację kandydatów wraz z wprowadzaniem wyników kolejnych etapów weryfikacji, aż po końcowy wybór osób najlepiej predysponowanych do zdefiniowanego profilu. Istnieje możliwość tworzenia harmonogramów rekrutacji i rankingów kandydatów.

Szkolenia

Szkolenia

Moduł pozwala na prowadzenie polityki szkoleniowej zgodnej z planami rozwoju instytucji. Oferowana funkcjonalność wspiera analizowanie potrzeb szkoleniowych (na podstawie ewidencji umiejętności pracownika, wymagań na poszczególne stanowiska czy wniosków po okresowej ocenie pracowniczej pracowniczej), planowanie terminów i kosztów szkoleń oraz tworzenie kalendarza szkoleń. Poza kontrolą budżetów szkoleniowych działów, system pozwala na ocenę przeprowadzonych szkoleń.

Ocena okresowa

Ocena okresowa

Ocena okresowa jest sprawdzonym sposobem poprawy komunikacji oraz źródłem informacji leżących u podstaw wielu decyzji personalnych. Zastosowana w systemie metoda oceny okresowej umożliwia realizację tego procesu przy zachowaniu właściwej równowagi pomiędzy niezbędnym nakładem pracy a zakresem informacji i obiektywnością uzyskanych wyników.

Gospodarka Magazynowa

Gospodarka Magazynowa

Moduł służy do zarządzania towarami, materiałami i wyrobami gotowymi w magazynach. Wszelkie operacje magazynowe wykonywane są w powiązaniu z wystawianiem odpowiednich dokumentów. System prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję wszystkich operacji. Zapewnia pełną obsługę księgową zdarzeń rejestrowanych w systemie (przyjęcia, wydania towarów, inwentaryzacje). Moduł pozwala na sprawne ewidencjonowanie dokumentów związanych z obrotem magazynowym. Umożliwia definiowanie wielu magazynów (fizycznych i logicznych), rodzajów dokumentów wraz ze sposobem ich obsługi (numeracji, powiązanych obiegów, dekretacji). 

Zamówienia/Zakupy

Zamówienia/Zakupy

Moduł umożliwia rejestrację zamówień wpływających od klientów, interesantów oraz kierowanych do dostawców. Istnieje możliwość różnych trybów realizacji zamówień (rezerwacja, rezerwacja odroczona, harmonogramy realizacji, monitorowanie dostaw, automatyczne zamówienia), wzajemnych powiązań między zamówieniami, stanami magazynowymi i zleceniami produkcyjnymi. Pozwala to na ergonomiczne i wydajne zarządzanie zapasami. Moduł zapewnia funkcjonalność pozwalającą na rejestrację zamówień (własnych i obcych), ale również na realizację zapotrzebowań rejestrowanych z poziomu projektów inwestycyjnych czy zgłoszeń remontowych/ utrzymaniowych. Realizacja zamówień jest powiązana z fakturami i dokumentami magazynowymi – zgodnie ze zdefiniowanym obiegiem dokumentów. Podczas rejestracji zamówień możliwe jest korzystanie z cenników zakupowych, indeksów obcych i niezrealizowanych zapotrzebowań. Moduł wspiera obsługę Zamówień Publicznych.

Transport

Transport

Moduł pozwala na rejestrację kompletnych danych o kierowcach (dane o harmonogramach pracy, stawkach, uprawnieniach, badaniach itp. pobierane z Ewidencji Kadrowej) i maszynach – parametry, dane o badaniach technicznych. Moduł pozwala na rejestrację danych o planowanym i rzeczywistym czasie pracy oraz wszechstronne analizy przebiegu procesu i związanych z nim kosztów.

Sprzedaż

Sprzedaż

Podstawowe procesy realizowane przez moduł dotyczą ewidencji i wydruku faktur VAT, dokumentów korygujących oraz automatycznej generacji faktur np. na podstawie zarejestrowanych umów. Funkcjonalność wspiera prowadzenie elastycznej polityki cenowej poprzez zautomatyzowany system cenników, dopłat i upustów.

Umowy

Umowy

Dzięki rejestracji umów wraz z obowiązującymi aneksami, warunkami i sposobami realizacji moduł usprawnia obsługę kontaktów z kontrahentami. Pozwala również na rejestrację dokumentów związanych z poszczególnymi umowami oraz raportowanie i analizy w przekroju kontraktów.

CRM

CRM

Moduł ma na celu wspieranie działań na wszystkich etapach kontaktu z Klientem. Przechowuje historię kontaktów, ofert, umów oraz generuje raporty na temat kontaktów z poszczególnymi Klientami. Pozwala przeanalizować wcześniejszą współpracę z Klientem bądź ich grupą, a także na ocenę prowadzonych działań i wyciągnięcie wniosków (np. przygotowanie nowej oferty). System informuje o zaległych czynnościach, pozwala na wszechstronne raportowanie i filtrowanie danych, w tym według predefiniowanych szablonów.

Reklamacje

Reklamacje

Moduł usprawnia proces obsługi reklamacji z możliwością definiowania przebiegu procesów. Moduł pozwala na powiązanie reklamacji z dokumentami źródłowymi (magazynowymi, fakturami), monitorowanie stopnia realizacji oraz rozliczania kosztów operacji.

Remonty i Obsługa Techniczna

Remonty i Obsługa Techniczna

Moduł obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi pozwalający na zarządzanie pracami prowadzonymi na obiektach technicznych. Oprócz szczegółowej ewidencji prac prowadzonych na podstawie sporządzanych harmonogramów lub zgłoszeń bieżących, organizacja otrzymuje możliwość szczegółowej analizy kosztów eksploatacji poszczególnych obiektów, planowania prac ekip remontowych oraz rozliczania zużytych materiałów eksploatacyjnych. Moduł pozwala na ewidencję posiadanego majątku wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyposażenia, budowy, danych o gwarancjach, częściach zamiennych, materiałach eksploatacyjnych, firmach serwisujących oraz powiązaniu z posiadanymi środkami trwałymi. 

Projekty

Projekty

Moduł wspiera przygotowanie i realizację projektów poprzez umożliwienie tworzenia harmonogramów prac i kalkulacji kosztów przedsięwzięcia. Dzięki niemu możliwe jest śledzenie stanu realizacji poszczególnych etapów, analizowanie poniesionych kosztów i terminowości realizacji poszczególnych etapów. Na podstawie specyfikacji zaplanowanych do realizacji materiałów możliwe jest rozpoczęcie procesu zaopatrzeniowego poprzez wygenerowanie dokumentów zapotrzebowań. W efekcie realizacji tego procesu niezbędne materiały znajdą się na czas w magazynie skąd będą mogły zostać pobrane na potrzeby realizacji projektu.  

Controlling

Controlling

Istotną zaletą modułu jest możliwość zdefiniowania nowej struktury instytucji (samodzielnej lub wielooddziałowej, także w obrębie grupy jednostek) oddającej jej podział na centra kosztów, przychodów, odpowiedzialności itp. Moduł umożliwia tworzenie budżetów dla zadań, centrów i dla całej instytucji, śledzenie odchyleń budżetowych, prowadzenie rozliczeń wewnętrznych. Moduł wspomaga decentralizację zarządzania organizacją, udziela realnej informacji o stanie organizacji, opłacalności i czasochłonności poszczególnych działań oraz o koniecznych zmianach w strukturze czy planach strategicznych i operacyjnych. 

Generator Raportów

Generator Raportów

Narzędzie daje możliwość analizy danych zawartych w systemie według zdefiniowanych założeń. Generator raportów dostosowany jest zarówno do potrzeb użytkowników początkujących (przystępny kreator krok po kroku), jak i dla osób biegłych w posługiwaniu się narzędziami raportującymi (budowanie raportów w oparciu o kod PL/SQL). Generator raportów oferuje funkcje zarządzania raportami oraz eksportu danych do Microsoft Excel.

System Informowania Kierownictwa

System Informowania Kierownictwa

Moduł przekazuje informacje o kluczowych procesach zachodzących w organizacji przy wykorzystaniu różnych kanałów dystrybucji (komunikat na ekran, e-mail). Wraz z modułami Generatora Raportów i Controllingu tworzy obszar planowania kontroli wyników biznesowych na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania organizacji.

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka Nieruchomościami

Podstawowe funkcje tego modułu to prowadzenie kartotek umów i dokumentów dotyczących gospodarki nieruchomościami wraz z opisem nieruchomości, a w szczególności sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości, obsługi i opłaty dla nieruchomości oddawanych w użytkowanie wieczyste, obsługi dzierżaw nieruchomości i obsługi sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, a także udostępnienie analiz i raportów w oparciu o wprowadzone do systemu dane.

Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki Mieszkaniowe

Moduł pozwala obsługiwać dodatki Mieszkaniowe w zakresie rejestracji wniosków, decyzji, odwołań, wypłat i przygotowywania stosownych list wypłat dodatków. Moduł posiada funkcjonalność przygotowywania zestawień dotyczących wniosków i decyzji, oraz raportów prezentujących statystyki w zakresie prowadzonych postępowań i wydanych decyzji.

Pomoc Publiczna

Pomoc Publiczna

Moduł pozwala na obsługę zagadnień związanych z pomocą publiczną, w tym ewidencję informacji o programach pomocowych, na podstawie których została udzielona pomoc. Moduł umożliwia  rejestrację danych o beneficjencie pomocy publicznej, o wartości nominalnej udzielonej pomocy czy w zakresie ekwiwalentu dotacji netto/brutto udzielonej pomocy.

Integracja z innymi systemami

Integracja z pozostałymi produktami Comarch z grup eGovernment, tj.: Comarch Workflow, platformą e-Urząd, hurtowniami danych, umożliwia stworzenie zintegrowanego rozwiązania zapewniającego informatyczne wsparcie wszystkich procesów realizowanych przez instytucję sektora publicznego. Comarch ERP Egeria dla instytucji sektora publicznego to oprócz oprogramowania, także wiedza dotyczącą specyfiki sektora publicznego, zdobyta podczas realizacji wielu projektów w jednostkach publicznych.

Korzyści

Korzyści

 

W przypadku jednostek administracji samorządowej Comarch ERP Egeria pozwala objąć zakresem wdrożenia zarówno jednostkę, jak i jej organ finansowy. Wykorzystanie w tym celu wbudowanego mechanizmu wielopodmiotowości umożliwia kompleksowe wsparcie obsługi działalności jednostek i organu finansowego samorządu terytorialnego z wykorzystaniem jednej, wspólnej instalacji systemu.

Korzyści Comarch ERP Egeria

 

Elastyczność

Dzięki wbudowanym licznym słownikom i monitom Comarch ERP Egeria cechuje ogromna elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Otwartość systemu umożliwia dodawanie własnych rozwiązań, integrację z innymi aplikacjami klasy eGovernment oraz łatwą rozbudowę w przyszłości.

Oszczędność czasu

Dzięki jednokrotnemu wprowadzaniu danych, szybkiej wymianie informacji oraz automatyzacji działań instytucje pełniej wykorzystują zasoby, oszczędzają czas, tym samym optymalizując koszty funkcjonowania.

 

 

 

Portal partnerski

Portal zawiera informacje techniczne i biznesowe, bazy danych i dokumentacje techniczną. Dostęp dla uprawionnych użytkowników po zalogowaniu.

Zaloguj się

Materiały do pobrania

Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Ministerstwie Skarbu Państwa

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego - stworzenie dedykowanych dla MSP podsystemów oraz integracja z gotowym systemem Comarch ERP Egeria.

Dowiedz się więcej