Comarch ERP Egeria Edukacja dla Oświaty i szkolnictwa wyższego

Comarch Egeria Edukacja jest zintegrowanym systemem informatycznym przeznaczonym do wspomagania zarządzania uczelnią wyższą. Jest produktem nowoczesnym i obejmującym szeroki zakres obszarów działalności uczelni, w skład których wchodzą procesy nauczania, realizacja prac naukowo-badawczych jak również obsługa procesów typowo administracyjnych towarzyszących działaności szkół wyższych.

System może być z łatwością dostosowany do wymagań i potrzeb różnorodnych klientów, zarówno uczelni państwowych jak i prywatnych, a to wszystko dzięki jego modułowej budowie i bardzo szerokiej warstwie konfiguracyjnej. Integracja systemu na poziomie bazy danych zapewnia, iż informacje nie muszą być przesyłane między modułami czy wielokrotnie wprowadzane do systemu. Elastyczność systemu Comarch Egeria Edukacja zapewnia jego dostosowanie do zmieniających się potrzeb uczelni i rynku oraz stopniowe obejmowanie swym zasięgiem nowych obszarów jej działalności.

System składa się z dwóch - technicznie ściśle ze sobą powiązanych - obszarów funkcjonalnych: Front Office i Back Office.

Comarch ERP Egeria dla Administracji Publicznej

Fukcjonalności

System Comarch ERP Egeria posiada budowę modułową oraz charakteryzuje się wysokim stopniem konfigurowalności, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i wymagań instytucji publicznych. System Comarch ERP Egeria posiada budowę modułową oraz charakteryzuje się wysokim stopniem konfigurowalności, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i wymagań instytucji publicznych.

Centralny Słownik Systemu

Centralny Słownik Systemu

Moduł przechowuje dane bazowe [m.in. kursy walut, stopy odsetkowe, PKWiU, przeliczniki, normy, kalendarze czasu pracy, listę banków, listę województw], które są niezbędne do prawidłowego działania pozostałych obszarów systemu. Konieczność wcześniejszego wprowadzenia przedmiotowych danych wprowadza konsekwencję w pracy użytkowników, a jednocześnie przynosi rezultat w postaci spójnego i logicznego zbioru danych.

Centralna Kartoteka Kontrahentów

Centralna Kartoteka Kontrahentów

Moduł umożliwia rejestrację danych, a także grupowanie podmiotów, występujących w otoczeniu instytucji, w oparciu o definiowalne przez użytkownika kryteria. W zakresie rejestracji danych funkcjonalność obejmuje m.in.: kod, skrót oraz pełną nazwę kontrahenta a także dane opisujące jego typ (NIP, REGON, PESEL), adres kontrahenta,. dane okresowe jak: aktywa, obroty i liczba pracowników w dowolnym roku, oraz reprezentacje wraz z przypisanymi osobami do danego sposobu reprezentacji (funkcja, imię, nazwisko i telefony).

Administrator Użytkownikami Aplikacji

Administrator Użytkownikami Aplikacji

Moduł jest niezbędnym narzędziem, pozwalającym na zarządzanie instalacją systemu, użytkownikami i ich uprawnieniami. Stanowi wygodne narzędzie dla administratora systemu i pozwala mu na taką definicję uprawnień, aby dane systemu były w całkowicie zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.

ksiega-glowna.jpg

Moduł Księga Główna

Moduł jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie finansowej strony działań organizacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Rozbudowany i definiowalny plan kont pozwala na obsługę księgową złożonych struktur organizacyjnych i uwzględnia wymagania nowoczesnych analiz finansowych. Moduł umożliwia nadzór nad poprawnością księgową zaewidencjonowanych danych, szczelnością kręgu kosztowego oraz rozbudowane rozliczenia kosztów działalności.

ksiega-glowna.jpg

Moduł Należności i Zobowiązania

Moduł pozwala na rejestrację rozrachunków z kontrahentami i ich rozliczanie ręczne lub zgodnie z założonymi algorytmami. Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych. Zapewnia wielopłaszczyznowe analizy należności i zobowiązań, posiada również wbudowany Monitor Rozrachunków.

Moduł Środki Trwałe

Moduł wspiera ewidencję majątku instytucji, w tym: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Moduł umożliwia grupowanie środków według różnych kryteriów, tworzenie relacji między posiadanymi środkami, rejestrację środków złożonych oraz pochodzących z różnych źródeł lub posiadających różne przeznaczenie. Oferuje również możliwość definiowania ścieżki postępowania z posiadanymi środkami m.in. pełen zakres amortyzacji, różne metody podatkowe, możliwość przypisania środka do różnych MPK, miejsc użytkowania czy osób.

Moduł Windykacja Należności

W dobie trudnego rynku należności coraz większego znaczenia nabiera właściwy nadzór nad postępowaniami sądowymi i pozasądowymi prowadzonymi wobec kontrahentów. Dzięki integracji systemu oferujemy zawsze aktualną informację nt. stopnia zaawansowania procesu windykacyjnego oraz zagregowanych kosztów związanych ze sprawą.

Moduł Konsolidacja

Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych, w tym: ZUS, indywidualnych ubezpieczeń pracowników, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Istotnym ułatwieniem jest współpraca modułu z dowolnymi systemami typu home-banking. Moduł wspiera obsługę wpłat i wypłat (bankowych, kasowych) oraz not odsetkowych. Moduł jest wykorzystywany w strukturach „wielofirmowych” w celu przenoszenia i uwspólniania danych oraz raportowania zbiorczego dla całej organizacji czy według zadanych przedziałów.

Ewidencja Kadrowa

Ewidencja Kadrowa

Moduł pozwala na ewidencję informacji o doświadczeniach zawodowych pracownika, jego wykształceniu, zakończonych szkoleniach, nabytych uprawnieniach czy badaniach lekarskich oraz o zajmowanych dotychczas stanowiskach. Ewidencję informacji o pracownikach znacznie ułatwiają elektroniczne teczki dla umów, pracowników, zdjęć itd., które przechowują skany papierowych dokumentów, a także załączniki elektroniczne w dowolnym formacie (np. dokumenty Word, PDF).

Płace

Płace

Moduł umożliwia elastyczne definiowanie składników płacowych oraz algorytmów ich wyliczania. Moduł został dostosowany do wymogów sfery budżetowej i umożliwia naliczanie wszystkich typowych dla administracji składników płacowych, tj. wysługa lat, nagrody jubileuszowe i trzynastki. Umożliwia ewidencję i rozliczanie różnego typu zasiłków, pożyczek a także innych dodatków lub potrąceń, wpływających na wysokość płacy danego pracownika. System obsługuje działalność socjalną instytucji, kasę zapomogową pożyczkową oraz ubezpieczenia.

Portal pracowniczy

Portal pracowniczy

Platforma Internetowa zapewniająca wsparcie prac działu personalnego przy użyciu Intranetu bądź Internetu. Pracownicy po autoryzacji mogą samodzielnie śledzić informacje np. o swoich urlopach, czasie pracy, delegacjach,  szkoleniach oraz informacje dotyczące funduszu socjalnego i pożyczek. Portal Pracowniczy może również służyć publikacji wyników oceny okresowej.

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników

Moduł pozwala na sprawną rejestrację kandydatów wraz z wprowadzaniem wyników kolejnych etapów weryfikacji, aż po końcowy wybór osób najlepiej predysponowanych do zdefiniowanego profilu. Istnieje możliwość tworzenia harmonogramów rekrutacji i rankingów kandydatów.

Szkolenia

Szkolenia

Moduł pozwala na prowadzenie polityki szkoleniowej zgodnej z planami rozwoju instytucji. Oferowana funkcjonalność wspiera analizowanie potrzeb szkoleniowych (na podstawie ewidencji umiejętności pracownika, wymagań na poszczególne stanowiska czy wniosków po okresowej ocenie pracowniczej pracowniczej), planowanie terminów i kosztów szkoleń oraz tworzenie kalendarza szkoleń. Poza kontrolą budżetów szkoleniowych działów, system pozwala na ocenę przeprowadzonych szkoleń.

Ocena okresowa

Ocena okresowa

Ocena okresowa jest sprawdzonym sposobem poprawy komunikacji oraz źródłem informacji leżących u podstaw wielu decyzji personalnych. Zastosowana w systemie metoda oceny okresowej umożliwia realizację tego procesu przy zachowaniu właściwej równowagi pomiędzy niezbędnym nakładem pracy a zakresem informacji i obiektywnością uzyskanych wyników.

Gospodarka Magazynowa

Gospodarka Magazynowa

Moduł służy do zarządzania towarami, materiałami i wyrobami gotowymi w magazynach. Wszelkie operacje magazynowe wykonywane są w powiązaniu z wystawianiem odpowiednich dokumentów. System prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję wszystkich operacji. Zapewnia pełną obsługę księgową zdarzeń rejestrowanych w systemie (przyjęcia, wydania towarów, inwentaryzacje). Moduł pozwala na sprawne ewidencjonowanie dokumentów związanych z obrotem magazynowym. Umożliwia definiowanie wielu magazynów (fizycznych i logicznych), rodzajów dokumentów wraz ze sposobem ich obsługi (numeracji, powiązanych obiegów, dekretacji).

Zamówienia/Zakupy

Zamówienia/Zakupy

Moduł umożliwia rejestrację zamówień wpływających od klientów, interesantów oraz kierowanych do dostawców. Istnieje możliwość różnych trybów realizacji zamówień (rezerwacja, rezerwacja odroczona, harmonogramy realizacji, monitorowanie dostaw, automatyczne zamówienia), wzajemnych powiązań między zamówieniami, stanami magazynowymi i zleceniami produkcyjnymi. Pozwala to na ergonomiczne i wydajne zarządzanie zapasami. Moduł zapewnia funkcjonalność pozwalającą na rejestrację zamówień (własnych i obcych), ale również na realizację zapotrzebowań rejestrowanych z poziomu projektów inwestycyjnych czy zgłoszeń remontowych/ utrzymaniowych. Realizacja zamówień jest powiązana z fakturami i dokumentami magazynowymi – zgodnie ze zdefiniowanym obiegiem dokumentów. Podczas rejestracji zamówień możliwe jest korzystanie z cenników zakupowych, indeksów obcych i niezrealizowanych zapotrzebowań. Moduł wspiera obsługę Zamówień Publicznych.

Transport

Transport

Moduł pozwala na rejestrację kompletnych danych o kierowcach (dane o harmonogramach pracy, stawkach, uprawnieniach, badaniach itp. pobierane z Ewidencji Kadrowej) i maszynach – parametry, dane o badaniach technicznych. Moduł pozwala na rejestrację danych o planowanym i rzeczywistym czasie pracy oraz wszechstronne analizy przebiegu procesu i związanych z nim kosztów.

Sprzedaż

Sprzedaż

Podstawowe procesy realizowane przez moduł dotyczą ewidencji i wydruku faktur VAT, dokumentów korygujących oraz automatycznej generacji faktur np. na podstawie zarejestrowanych umów. Funkcjonalność wspiera prowadzenie elastycznej polityki cenowej poprzez zautomatyzowany system cenników, dopłat i upustów.

Umowy

Umowy

Dzięki rejestracji umów wraz z obowiązującymi aneksami, warunkami i sposobami realizacji moduł usprawnia obsługę kontaktów z kontrahentami. Pozwala również na rejestrację dokumentów związanych z poszczególnymi umowami oraz raportowanie i analizy w przekroju kontraktów.

CRM

CRM

Moduł ma na celu wspieranie działań na wszystkich etapach kontaktu z Klientem. Przechowuje historię kontaktów, ofert, umów oraz generuje raporty na temat kontaktów z poszczególnymi Klientami. Pozwala przeanalizować wcześniejszą współpracę z Klientem bądź ich grupą, a także na ocenę prowadzonych działań i wyciągnięcie wniosków (np. przygotowanie nowej oferty). System informuje o zaległych czynnościach, pozwala na wszechstronne raportowanie i filtrowanie danych, w tym według predefiniowanych szablonów.

Reklamacje

Reklamacje

Moduł usprawnia proces obsługi reklamacji z możliwością definiowania przebiegu procesów. Moduł pozwala na powiązanie reklamacji z dokumentami źródłowymi (magazynowymi, fakturami), monitorowanie stopnia realizacji oraz rozliczania kosztów operacji.

Remonty i Obsługa Techniczna

Remonty i Obsługa Techniczna

Moduł obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi pozwalający na zarządzanie pracami prowadzonymi na obiektach technicznych. Oprócz szczegółowej ewidencji prac prowadzonych na podstawie sporządzanych harmonogramów lub zgłoszeń bieżących, organizacja otrzymuje możliwość szczegółowej analizy kosztów eksploatacji poszczególnych obiektów, planowania prac ekip remontowych oraz rozliczania zużytych materiałów eksploatacyjnych. Moduł pozwala na ewidencję posiadanego majątku wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyposażenia, budowy, danych o gwarancjach, częściach zamiennych, materiałach eksploatacyjnych, firmach serwisujących oraz powiązaniu z posiadanymi środkami trwałymi. 

Projekty

Projekty

Moduł wspiera przygotowanie i realizację projektów poprzez umożliwienie tworzenia harmonogramów prac i kalkulacji kosztów przedsięwzięcia. Dzięki niemu możliwe jest śledzenie stanu realizacji poszczególnych etapów, analizowanie poniesionych kosztów i terminowości realizacji poszczególnych etapów. Moduł służy do obsługi projektów inwestycyjnych – wraz z ich budżetowaniem, realizacją (finansową i przedmiotową) i rozliczaniem. Oferuje przy tym raportowanie i monitoring odnośnie porównania planów i rzeczywistego wykonania w kontekście czasu, kosztów oraz zaangażowania materiałów i pracy ludzi.

Controlling

Controlling

Istotną zaletą modułu jest możliwość zdefiniowania nowej struktury instytucji (samodzielnej lub wielooddziałowej, także w obrębie grupy jednostek) oddającej jej podział na centra kosztów, przychodów, odpowiedzialności itp. Moduł umożliwia tworzenie budżetów dla zadań, centrów i dla całej instytucji, śledzenie odchyleń budżetowych, prowadzenie rozliczeń wewnętrznych. Moduł wspomaga decentralizację zarządzania organizacją, udziela realnej informacji o stanie organizacji, opłacalności i czasochłonności poszczególnych działań oraz o koniecznych zmianach w strukturze czy planach strategicznych i operacyjnych. 

Generator Raportów

Generator Raportów

Narzędzie daje możliwość analizy danych zawartych w systemie według zdefiniowanych założeń. Generator raportów dostosowany jest zarówno do potrzeb użytkowników początkujących (przystępny kreator krok po kroku), jak i dla osób biegłych w posługiwaniu się narzędziami raportującymi (budowanie raportów w oparciu o kod PL/SQL). Generator raportów oferuje funkcje zarządzania raportami oraz eksportu danych do Microsoft Excel.

System Informowania Kierownictwa

System Informowania Kierownictwa

Moduł przekazuje informacje o kluczowych procesach zachodzących w organizacji przy wykorzystaniu różnych kanałów dystrybucji (komunikat na ekran, e-mail). Wraz z modułami Generatora Raportów i Controllingu tworzy obszar planowania kontroli wyników biznesowych na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania organizacji.

Rekrutacja

Rekrutacja

Moduł w sposób kompleksowy wspomaga procesy związane z rekrutacją kandydatów na studia. Obsługuje zarówno rejestrację internetową kandydatów, jak również tradycyjną rejestrację danych z teczek. Pozwala zarządzać dowolną ilością naborów na każdy produkt (kierunek, specjalność) oraz obsługuje możliwość równoległej rekrutacji na wiele kierunków dla jednego kandydata.

Dziekanat

Dziekanat

Moduł wspomaga obsługę studentów i doktorantów oraz procesy dydaktyczne realizowane przez daną jednostkę. Moduł zapewnia swobodę studiowania zgodnie z Deklaracją Bolońską. Umożliwia tworzenie pełnej dokumentacji studiów, w tym: suplementów do dyplomu, transkryptów ocen, indeksu elektronicznego studenta, protokołów, zaświadczeń itp.

Dydaktyka

Dydaktyka

Moduł wspomaga procesy planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych. Umożliwia planowanie zajęć dla grup studenckich oraz w zakresie przydziału godzin dydaktycznych dla wykładowców, określania czy realizacja odbędzie się na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilno-prawnej. System daje możliwość łączenia jednych zajęć dla studentów wielu kierunków z uwzględnieniem liczebności grup. Moduł ten posiada także narzędzia do rozliczenia godzin dydaktycznych z uwzględnieniem pensum rozliczeniowego, godzin ponadwymiarowych oraz umów cywilno-prawnych. 

Stypendia

Stypendia

Moduł wspiera procesy związane z obsługą pomocy finansowej dla studentów, w tym: stypendiów, zapomóg itp. Moduł umożliwia ewidencję wniosków, ich automatyczne rozpatrzenie na podstawie definiowanych progów i stawek, generowanie i wydruk decyzji oraz sporządzanie list wypłat i przelewów na rachunek studenta. Moduł wspiera również obsługę odwołań od decyzji.

Czesne

Czesne

Moduł wspomaga prace związane z obciążaniem studentów na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz obsługę wpłat zarówno poprzez indywidualne rachunki bankowe, jak i bezpośrednio w kasie. Moduł obsługuje obciążanie indywidualne i zbiorowe, pozwala definiować rabaty, oraz dzielić opłaty na raty.

Sprawy

Sprawy

Moduł służy do obsługi różnego rodzaju spraw prowadzonych przez dziekanaty, sekretariaty i inne działy uczelni. Wspomaga on zarządzanie dokumentami związanymi z daną sprawą oraz automatyzuje wykonywanie zmian w bazie danych na skutek decyzji związanych ze sprawą. Studenci zaś za pośrednictwem przeglądarki internetowej mogą śledzić procesy związane z załatwianą sprawą.

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Dane dotyczące realizacji pracy badawczej są rejestrowane i odzwierciedlane w różnych modułach systemu, między innymi w Centralnej Kartotece Kontrahentów, Projektach, Środkach Trwałych, Księdze Głównej i Controllingu. W końcowym efekcie moduł umożliwia ewidencję i dokładne śledzenie rozliczenia ilościowego i finansowego pracy badawczej przy utrzymaniu pełnej ewidencji środków na nią przeznaczonych wraz z ich historią.

Wirtualna Uczelnia

Wirtualna Uczelnia

Każdy użytkownik modułu otrzymuje własny login i hasło i każdy może (w określonym zakresie) modyfikować własną wizytówkę prezentowaną innym użytkownikom modułu. W części dotyczącej studenta publikowane są dane dotyczące toku studiów, m.in. plan studiów i stan wniosków złożonych do dziekanatu. W części przeznaczonej dla wykładowców istnieje możliwość wprowadzenia ocen z przedmiotów, wprowadzenia informacji o obecności studentów na zajęciach (wraz z generacją raportu), wysłania komunikatu do studenta (lub całej grupy studentów), innego wykładowcy lub pracownika administracyjnego.

Korzyści

Comarch ERP Egeria Edukacja

 

Comarch ERP Egeria Edukacja jest zaawansowanym technologicznie i funkcjonalnie rozwiązaniem, które wspiera działalność wielu uczelni wyższych w Polsce – zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Dzięki doświadczeniu związanemu z licznymi wdrożeniami, system jest wciąż udoskonalany i dostosowywany do najbardziej aktualnych potrzeb uczelni wyższych. Nad jego rozwojem pracują doświadczeni specjaliści.

Optymalizacja

Optymalizacja

W Comarch ERP Egeria Edukacja zastosowano modułową budowę oraz szeroką warstwę konfiguracyjną, w związku z czym jest on w stanie odpowiadać na indywidualne potrzeby klientów. Dzięki integracji na poziomie baz danych, informacje mogą być wprowadzone tylko raz i automatycznie przesyłane między modułami. System wspomaga porządkowanie danych oraz generowanie z nich raportów i analiz. Nie tylko umożliwia optymalizację realizowanych przez uczelnie procesów, ale również usprawnia ich kontrolę na każdym etapie.

Materiały do pobrania

Foldery

Comarch ERP Egeria Back Office

Charakterystyka systemu Comarch ERP Egeria Back Office

Pobierz
Foldery

Comarch ERP Egeria Front Office

Charakterystyka systemu Comarch ERP Egeria Front Office

Pobierz
Case study

Śląski Uniwersytet Medyczny

Wdrożenie Comarch ERP Egeria w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Pobierz
Case study

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wdrożenie Comarch ERP Egeria w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Pobierz
Case study

Uniwersytet Szczeciński

Wdrożenie Comarch ERP Egeria w Uniwersytecie Szczecińskim

Pobierz
Case study

Comarch ERP Egeria w ATH w Bielsku-Białej

Wdrożenie Comarch ERP Egeria modułów kadry-płace w Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Pobierz