Comarch EZD Ciepło

Comarch EZD Ciepło jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań dostosowanym do realiów i potrzeb firm sektora ciepłowniczego. Wdrożenie systemu obejmować może kompleksowo wszystkie lub wybrane procesy biznesowe danego klienta.

Wdrożenie systemu Comarch EZD Ciepło podnosi sprawność działania firmy, zwłaszcza w zakresie dostępu do informacji, organizacji pracy oraz przyczynia się do skrócenia czasu realizacji procedur, zmniejszając koszty operacyjne ich obsługi.

Workflow Ciepło

Cele i założenia systemu

Comarch EZD Ciepło to wielofunkcyjny system, wspierający pracę Biura Obsługi Klienta oraz wszystkich komórek organizacyjnych firmy, takich jak: działy eksploatacyjne, inwestycyjne, finansowe, kadrowe, windykacyjne i inne. Wspiera i przyspiesza wydawanie decyzji oraz ekspertyz. System umożliwia bieżącą rejestrację działań przez brygady pracujące w terenie, oraz prezentuje aktualny stan realizacji poszczególnych zadań i zgłoszeń klienta.

Kluczowe funkcjonalności

 

 

Comarch EZD Ciepło posiada architekturę umożliwiającą łatwą i szybka integracje z systemami dziedzinowymi klienta. Integracja jest możliwa m.in. z systemami Comarch ERP Egeria, Comarch Portal.

Integracja z systemami dziedzinowymi

 

 

Połączenie systemu Comarch EZD Ciepło z modelem sieci ciepłowniczej umożliwia jednoznaczne odwołanie do obiektów infrastruktury. W polach formularzy prezentowane są jednolite dane, zmniejszając tym samym ryzyko pomyłki co przyczynia się do prawidłowego wydania decyzji czy ekspertyzy przez odpowiednich pracowników. 

Powiązanie danych z elementami infrastruktury oraz przyporządkowanie im dedykowanych słowników np. rejonów czy działających na ich terenie brygad w powiązaniu z bramką SMS umożliwia sprawne delegowanie zadań wykonywanych w terenie.

Sieć ciepłownicza

System stanowić może interfejs usługowy dla Biura Obsługi Klienta. Pracownicy BOK dysponują  bieżącą informacja o stanie prowadzonego zgłoszenia, dzięki czemu klient może uzyskać natychmiastową odpowiedź. 

Moduł zgłoszeniowy prowadzi do usprawnienia komunikacji nie tylko na linii klient – firma lecz przede wszystkim usprawnia  obsługę procesów wewnątrz samej organizacji oraz działań prowadzonych w terenie. Użytkownik systemu uzyskuje możliwość śledzenia stanu prac w czasie rzeczywistym.

Zgłoszenia zarejestrowane w systemie kierowane są bezpośrednio na ściśle określone komórki organizacyjne. Funkcjonalność pracy grupowej oraz fakt przechowywania dokumentów oraz danych merytorycznych w jednym miejscu umożliwia szybkie podejmowanie decyzji czy wydawanie ekspertyz.

Otwarta architektura rozwiązania oraz rozszerzenia systemu jak np. współpraca z bramką SMS, umożliwia implementacje procesów z obszaru nadzoru, monitoringu , jak również obsługi technicznej i eksploatacyjnej sieci czy innych elementów infrastruktury. Przykładem jest wykorzystanie systemu do  wsparcia procesu Włączeń / Wyłączeń węzłów ciepłowniczych, obsługi awarii, likwidacji usterek, czy innych działań z obszaru eksploatacji sieci. Wdrożenie systemu wspomaga pracę dyspozytora kierującego pracą brygad w podległym mu rejonie.

 

 

 

 

Moduł obsługi zgłoszeń

Narzędzia kontroli prowadzonych zgłoszeń w postaci zestawień umożliwiają przeprowadzenie analiz z zakresu efektywności i skuteczności prowadzonych prac np. w rozbiciu na rejony, brygady czy działy zaangażowane w obsługę zgłoszeń.

System rejestruje czas wykonania zadania przez poszczególne komórki organizacyjne czy pracowników oraz całkowity czas realizacji zgłoszenia. Zdefiniowanie parametrów oraz limitów czasowych na wybrane czynności w zgłoszeniu umożliwi identyfikację wąskich gardeł procesu lub miejsc jego nieefektywnego działania. Czynności, których termin został przekroczony mogą być wyróżnione, a informacja o przekroczeniu limitu może być wysłana za pośrednictwem wewnętrznego mechanizmu powiadomień pocztą elektroniczną lub SMS-em.

Kontrola realizacji zgłoszeń

 

Prowadzenie obsługi zgłoszeń w systemie Comarch EZD Ciepło umożliwia przygotowanie dedykowanych raportów prezentujących dane analityczne takie jak np. procentowy udział uruchomionych węzłów w rejonie, czy czasy realizacji zadań przez brygadę i inne parametry.

Dedykowane raporty

System umożliwia definiowanie dowolnych formularzy oraz obiegów, które wyeliminują lub zmniejszą przepływ dokumentów papierowych w firmie. Przykładowe obszary zastosowania aplikacji:

  • Procesy BOK (Zgłoszenia, Zażalenia, Reklamacje, Obsługa awarii)
  • Procesy finansowe (Obieg Faktur, Obieg Zamówień)
  • Procesy kadrowe (Obieg Wniosku Urlopowego, Obieg Delegacji, Obieg Oceny Okresowej
  • Pozostałe procesy (Negocjacje, Umowy, Zapotrzebowania, Zapotrzebowania IT, Wsparcie procedur ISO)

Kompleksowe wsparcie

 

Konfiguracja w systemie formularzy kadrowych, takich jak np. Wnioskek Urlopowy, Delegacja i innych umożliwia całkowite wyeliminowanie obiegu papierowego tych dokumentów. Połączenie systemu Comarch Workflow z modułem kadrowym umożliwi pracownikom prostą rejestrację wniosków, przełożonym natomiast – akceptację oraz automatyzację całego procesu, prowadzącą do rejestrację absencji w systemach transakcyjnych bez potrzeby przepisywania danych z formularzy.

Zgłoszenie Wniosku urlopowego czy Delegacji lub każdego innego procesu jest możliwe również z wykorzystaniem kanału SMS.

Formularze kadrowe

 

Implementacja obiegu faktur w systemie Comarch EZD Ciepło zapewnia sprawny obieg dokumentów finansowych. Faktury w Comarch Workflow Ciepło są weryfikowane i akceptowane szybciej, co usprawnia pracę działów księgowości.

Dokumenty finansowe