Comarch GIS

Nasze rozwiązanie wspomaga proces gromadzenia, porządkowania i standaryzacji danych przestrzennych oraz zapewnia obywatelom powszechny dostęp do nich on-line. Automatyzacja procesów usprawnia pracę organów administracyjnych, podnosząc tym samym jakość oferowanych usług. Łatwy dostęp do danych i rejestrów publicznych wpływa na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu przyczyniając się do jego rozwoju gospodarczego. Nasz system jest w pełni zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz rozporządzeniami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

W województwie lubelskim w ramach wdrożenia projektu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej zapewniliśmy wsparcie systemowe w realizacji zadań i usprawnieniu procesów w departamentach Urzędu Marszałkowskiego i powiązanych jednostkach organizacyjnych oraz porządkowania struktury agrarnej województwa.

Celem wdrożenia rozwiązania było zapewnienie powszechnego dostępu do aktualnych danych przestrzennych, którymi zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne, informatyzacja i modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie prac objętych projektem oraz udostępnienie w ramach RIIP danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

 

W ramach projektu powstało blisko 30 narzędzi informatycznych usprawniających m.in.:

 

  • prowadzenie zbiorów danych przestrzennych w dedykowanych aplikacjach

  • publikowanie danych przestrzennych na portalu

  • zarządzanie usługami udostępniania zasobu geodezyjnego

  • programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych

  • wsparcie procesu scalania i wymiany gruntów

  • ewidencja materiałów zasobów WODGiK, obsługa on-line

Moduły specjalistyczne

Moduł WODGiK

Moduł MOZUR

Moduł MUR

Moduł zarządzania BDOT

Klient Usług

Edytor Metadanych

Moduły tematyczne

Mienia i Inwestycji

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Promocji i Turystyki

Ochrony środowiska

Zdrowia i Polityki społecznej

Kultury, Edukacji i Sportu

Dokumentacji Geologicznej

Moduły zarządzające

Zarządzanie Użytkownikami

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych

Monitorowanie systemu

Narzędzia replikacji danych

Materiały do pobrania

Foldery

Comarch Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Charakterystyka wdrożenia systemu w województwie lubelskim.