Comarch Workflow

Comarch Workflow

Comarch Workflow to elektroniczny system obiegu dokumentów, usprawniający zarządzanie jakością świadczonych przez instytucję lub przedsiębiorstwo usług. System umożliwia nie tylko zwiększenie wydajności przetwarzania dokumentów, oraz ekonomicznie i ekologicznie zasadną minimalizację zużycia papieru, lecz również pozwala na wprowadzenie szeregu innych oszczędności. Są one związane  przede wszystkim z mniejszymi kosztami wysyłek, opłat pocztowych itp., oraz ograniczeniem kosztów obsługi, poprzez jasne zdefiniowanie procesów oraz przydział poszczególnych zadań do pracowników.

 

Administracja Publiczna

System administracji publicznej ma na celu realizację zadań, wynikających z indywidualnych, jak i zbiorowych potrzeb obywateli oraz konieczności koegzystencji ludzi w określonej społeczności. Administracja Państwowa stanowi szereg struktur organizacyjnych, których działanie opiera się  na dwóch podstawowych nośnikach informacji – dokumencie i procedurze. Sposób zarządzania jej przepływem, ma natomiast zasadniczy wpływ na efektywność realizacji zadań administracji publicznej, a więc również na komfort życia obywateli, stąd też potrzeba jego ciągłego rozwoju.

Wymogiem stawianym dziś administracji publicznej jest przede wszystkim elastyczność przetwarzania dokumentów, oraz ich sprawny przepływ. Odpowiedź na to wyzwanie stanowi Comarch Workflow - systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Czytaj więcej

Edukacja

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, oraz pojawienie się nowych trendów w biznesie, mają zasadniczy wpływ na rozwój oświaty, a przede wszystkim uczelni wyższych. Skutkują one pojawieniem się postulatu unowocześnienia uczelni, oraz szeregu wyzwań, związanych m.in. z szybkim obiegiem dokumentów, potrzebą sprawnego i efektywnego sposobu zarządzania nimi, oraz usprawnieniem pracy dziekanatu.
Elektroniczny system wymiany dokumentów – Comarch Workflow, umożliwia wdrożenie wymienionych usprawnień, szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, czego efektem jest znaczna oszczędność czasu. System może służyć również jako narzędzie wymiany danych z kontrahentami, kandydatami oraz innymi placówkami naukowo-badawczymi.
 

Czytaj więcej

Utilities

Duża dynamika zmian zachodzących w sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz rosnące wymagania klientów biznesowych odnośnie jakości obsługi, skutkują podjęciem przez przedsiębiorstwa prób poprawy efektywności działań oraz minimalizacji kosztów, przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Spełnienie tych wymogów nie jest możliwe bez wdrożenia efektywnego systemu informatycznego, usprawniającego obsługę przepływu dokumentów oraz wdrożenia procesów. Wykorzystanie systemu Comarch Workflow skutkuje skróceniem czasu obsługi, oszczędnościami związanymi z m.in. mniejszym wykorzystaniem papieru, oraz podniesieniem jakości obsługi, poprzez minimalizację ludzkich błędów przy przetwarzaniu dokumentów.

Czytaj więcej

Firmy komercyjne

Zmienne otoczenie rynkowe oraz jego duża konkurencyjność, warunkują konieczność szybkiej reakcji na zachodzące w nim zmiany. Efektem tego jest potrzeba zapewnienia sprawnego i szybkiego przepływu informacji pomiędzy menedżerami i resztą pracowników, a także poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. Dokumenty, które w firmie pełnią funkcję nośnika informacji, a także regulują przepływ pracy, mają znaczący wpływ na przeprowadzane procesy biznesowe. Stąd też konieczność zapewnienia przedsiębiorstwu praktycznego narzędzia zarządzania ich obiegiem.
Comarch Workflow zapewnia efektywny obieg dokumentów i przepływ pracy, upraszczając tym samym proces podejmowania decyzji oraz podział obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników.

Czytaj więcej