Obowiązek wpłacania zaliczek

(PIT, CIT)

Brak obowiązku wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli kwota zaliczki, podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1.000 zł

 

Planowane wejście w życie: 01.01.2018 r.

Akt prawny: projekt ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300402/12445416/12445417/dokument310548.pdf

RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402/katalog/12445416#12445416