Zmiany ulga za złe długi

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 120 dzień upływu termin płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korekta nie ma zastosowania, jeżeli:

  • dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności,

  • dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 120 dzień od dnia upływu terminu płatności jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

 

Planowane wejście w życie: 01.01.2018

Akt prawny: projekt ustawy z dnia 27.09.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303406/12460612/12460613/dokument310318.pdf

RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460600#12460600