Księgowość

22.03.2017, Księgowość

Nowa stawka CIT

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2017 roku dla niektórych podatników obowiązuje nowa 15 % stawka podatku CIT.

22.03.2017, Księgowość

Nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) od 1 stycznia 2017 r.

Od 8 kwietnia 2016 roku obowiązuje nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

22.12.2015, Księgowość

Aktualizacja zestawień księgowych oraz planu kont dla jednostek budżetowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów ujednolicono wzorcowy plan kont generowany dla jednostek budżetowych oraz zaktualizowano zestawienia księgowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

22.12.2015, Księgowość

Nowa stawka ryczałtowa 2% od 2016 roku

Na mocy zmiany ustawy o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw od 01.01.2016 r. wprowadzona będzie nowa stawka ryczałtowa 2%.

22.12.2015, Księgowość

Uchylenie obowiązku korekty kosztów od 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku zmiana ustawy Ordynacja podatkowa uchyla obowiązek pomniejszania kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w terminie wydatki. Pozostawia jednak możliwość ponownej korekty w przypadku gdy wcześniej skorygowane zobowiązania zostaną uregulowane.

20.11.2015, Księgowość

Uproszczone zestawienia księgowe dla jednostek małych

Nowa ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości wprowadziła zmiany dotyczące sprawozdawczości oraz rachunkowości dla małych firm.

21.01.2014, Księgowość

Nowe wzory deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT/B, PIT/O

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanym w Dz.U. z 2013 poz. 1303, do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2013 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń obowiązują nowe wzory deklaracji PIT‑36 – wzór 19, PIT‑36L – wzór 9, PIT/B – wzór 12 oraz PIT/O – wzór 19.

22.07.2013, Księgowość

Nowe zasady sporządzania spisu z natury

Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wprowadza zmianę w przepisach dotyczących sporządzania spisu z natury.

04.07.2013, Księgowość

Nowe przepisy dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów od dnia 1 stycznia 2013 roku w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony.

05.03.2013, Księgowość

Zmiany przepisów dotyczących księgowości

Deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem VAT-ZD. Rozliczenie roczne CIT-8. Metoda kasowa rozliczania podatku VAT. Rozliczenia roczne PIT-36, PIT-36L. e-Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D bez podpisu kwalifikowanego