Ogólny

Jedną z głównych dziedzin działalności naszej firmy są systemy informatyczne będące kompleksowymi rozwiązaniami do zarządzania informacjami o środowisku naturalnym. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w tym zakresie. Systemy monitorowania i analizy zanieczyszczeń wykonane przy współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami zostały z sukcesem wdrożone na terenie Włoch, Brazylii, Singapuru, Bułgarii i wielu innych krajów.
Nasze doświadczenie obejmuje projektowanie i wykonanie systemów informatycznych do zarządzania sieciami monitoringowymi, w skład których wchodzą inteligentne stacje pomiaru parametrów środowiskowych oraz stopnia zanieczyszczenia. Systemy monitoringowe zarządzane są przez centra regionalne oraz główne centrum krajowe.

sdp

SDP

Service Desk Plat­form (SDP) to nowo­cze­sne, zaawan­so­wane narzę­dzie wspo­ma­ga­jące obsługę ser­wi­sową klienta. Pozwala ono na przyj­mo­wa­nie i dys­try­bu­owa­nie zle­ceń ser­wi­so­wych, pla­no­wa­nie pracy, śledze­nie stanu reali­za­cji zadań oraz bada­nie jako­ści świad­czo­nych usług.

Sys­tem jest zre­ali­zo­wany jako apli­ka­cja inter­ne­towa, tak aby jego użyt­kow­nicy mogli z niego korzy­stać z dowol­nej loka­li­za­cji poprzez prze­glą­darkę inter­ne­tową. Umoż­li­wia to łatwy i szybki dostęp do infor­ma­cji dla ser­wi­san­tów, któ­rzy pra­cują poza biu­rem czę­sto daleko od sie­dziby firmy.

SDP jest sys­te­mem wysoce kon­fi­gu­ro­wal­nym i posiada moż­li­wość dowol­nego defi­nio­wa­nia ser­wi­so­wa­nych pro­duk­tów oraz ich cech. Ozna­cza to, że nie­za­leż­nie od rodzaju przed­miotu na rzecz któ­rego świad­czony jest ser­wis, SDP pozwoli na zarzą­dza­nie wyko­ny­wa­nymi usłu­gami. Zatem nie ważne, czy będą to maszyny budow­lane, sprzęt spor­towy czy apa­ra­tura medyczna – Service Desk Plat­form pomoże uspraw­nić i lepiej kon­tro­lo­wać pro­ces ich serwisowania.

Sama apli­ka­cja uspraw­nia nie tylko dzia­ła­nia zwią­zane bez­po­śred­nio z napra­wami ser­wi­so­wymi, ale także wiele powią­za­nych zadań jak instalacja/deinstalacja urzą­dza­nia do klienta czy cykliczne prze­glądy gwa­ran­cyjne. Pozwala też na dostęp do współ­dzie­lo­nych infor­ma­cji np. instruk­cji obsługi czy sza­blo­nów doku­men­tów – wszystko znaj­duje się w jed­nym miej­scu, dostępne z poziomu prze­glą­darki internetowej.

Dla kadry zarzą­dza­ją­cej z pew­no­ścią inte­re­su­jące będą dostępne z poziomu SDP ana­lizy i zesta­wie­nia. Pozwa­lają one zna­leźć naj­słab­sze ogniwa w pro­ce­sie ser­wi­so­wa­nia pro­duk­tów. Dzięki nim z łatwo­ścią można wska­zać, które modele psują się naj­czę­ściej, jakie typy usług są naj­bar­dziej zyskowne oraz któ­rzy ser­wi­sanci pra­cują wydajnie.

REPOS

Sys­tem Repos to zaawan­so­wane narzę­dzie klasy Busi­ness Intel­li­gence. Umoż­li­wia ono eks­plo­ra­cję danych pro­wa­dzącą do prze­kształ­ce­nia ich w infor­ma­cję, a następ­nie w wie­dzę. W zależ­no­ści od cha­rak­teru pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści pozwala to mię­dzy innymi:

 • spraw­nie zarzą­dzać pod­le­głymi jednostkami,
 • popra­wić wydaj­ność organizacji,
 • lepiej przy­sto­so­wać się do potrzeb klienta,
 • zwięk­szyć kon­ku­ren­cyj­ność przedsiębiorstwa.

Sys­tem daje moż­li­wość gene­ra­cji rapor­tów oraz wyli­cza­nia klu­czo­wych wskaź­ni­ków efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia orga­ni­za­cji (Key Per­for­mance Indi­ca­tors). Pozwala to na sta­wia­nie hipo­tez, a następ­nie ich wery­fi­ka­cję poprzez wyko­ny­wa­nie szcze­gó­ło­wych prze­kro­jów danych. W pro­ce­sie tym pomocne są m. in. wie­lo­wy­mia­rowe kostki OLAP oraz tech­niki Data Mining.

Pod­stawą każ­dego sys­temu klasy BI jest hur­to­wa­nia danych. Sys­tem Repos pozwala na korzy­sta­nie z jed­nej bądź wielu nie­za­leż­nych hur­towni danych jed­no­cze­śnie. Udo­stęp­nia rów­nież mecha­ni­zmy ich zasi­la­nia. Dzięki temu prze­pro­wa­dzana ana­liza jest peł­niej­sza i lepiej odzwier­cie­dla rze­czy­wi­sty obraz sytu­acji. Jed­no­cze­śnie sys­tem daje moż­li­wość two­rze­nia rapor­tów poprzez bez­po­średni dostęp do danych pocho­dzą­cych z usług typu web service co w połą­cze­niu z innymi cechami czyni z niego narzę­dzie typu SoBI (Service orien­ted Busi­ness Intelligence).

Repos posiada roz­bu­do­wany moduł rapor­tu­jący dający moż­li­wość pre­zen­ta­cji sze­ro­kiego spek­trum danych w atrak­cyjny wizu­al­nie spo­sób, a utwo­rzone raporty mogą być eks­por­to­wane do naj­po­pu­lar­niej­szych for­ma­tów pli­ków (PDF, RTF, XSL, XML ).

Waż­nym z punktu widze­nia użyt­kow­ni­ków ele­men­tem modułu rapor­to­wa­nia są raporty cykliczne. Pozwa­lają one na zde­fi­nio­wa­nie zadań wyko­ny­wa­nych okre­sowo. W związku z tym two­rze­nie zesta­wień kwar­tal­nych czy mie­sięcz­nych wymaga znacz­nie mniej pracy i pozwala unik­nąć wie­lo­krot­nego wyko­ny­wa­nia tych samych czyn­no­ści. Raz zde­fi­nio­wany raport cykliczny jest auto­ma­tycz­nie dostar­czany poprzez pocztę elek­tro­niczną w okre­ślo­nym formacie.


Pro­dukty powiązane


Wdro­że­nia

 •  Cen­tralny Zarząd Służby Więziennej
 • Stocz­nia Damen Shipyards
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Pro­jekt LENVIS reali­zo­wany w ramach 7. Pro­gramu Ramo­wego Komi­sji Europejskiej

Kon­takt

Maciej Kotok
mkotok@esaprojekt.pl

repos

mitos

MITOS

Mitos to wie­lo­funk­cyjny sys­tem do moni­to­ro­wa­nia i archi­wi­zo­wa­nia pomia­rów pocho­dzą­cych z róż­nych źródeł. Dzięki moż­li­wo­ści natych­mia­sto­wego ana­li­zo­wa­nia otrzy­ma­nych pomia­rów oraz defi­nio­wa­nia alar­mów, daje moż­li­wość powia­da­mia­nia o sta­nach alar­mo­wych na kon­kret­nych urzą­dze­niach pomia­ro­wych. Wszyst­kie alarmy oraz otrzy­mane pomiary są archi­wi­zo­wane w bazie danych. Histo­rie pomia­rów oraz alar­mów można dowol­nie prze­glą­dać sto­su­jąc róż­no­ra­kie fil­try. Dodat­kową zaletą sys­temu jest wizu­ali­za­cja histo­rii pomia­rów na wykre­sie oraz two­rze­nie dru­ko­wal­nych raportów.

Sys­tem Mitos wspiera wie­lo­pro­ce­so­ro­wość dzięki czemu jest wysoce ska­lo­walny. Umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie min. kil­ku­dzie­się­ciu urzą­dzeń pomia­ro­wych na prze­cięt­nym kom­pu­te­rze klasy PC.

Mitos to ela­styczny sys­tem wspie­ra­jący archi­tek­turę wty­czek, posze­rza­ją­cych funk­cjo­nal­ność sys­temu o obsługę nowych urzą­dzeń. W razie potrzeby, dzięki przej­rzy­stym inter­fej­som można stwo­rzyć nową wtyczkę obsłu­gu­jącą nowy typ urzą­dze­nia pomiarowego.

Mitos to pro­dukt wciąż roz­wi­jany. Dzięki suge­stiom od klien­tów sta­ramy się ulep­szać nasze opro­gra­mo­wa­nie, two­rząc kolejne, bar­dziej funk­cjo­nalne wer­sje systemu.

sts

STS

STS (Sys­tem to Sys­tem) wyko­rzy­sty­wany jest do inte­gra­cji sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. Powstał zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją archi­tek­tury sys­te­mów ESB (Enter­prise Sys­tem Bus), dzięki czemu speł­nione są nastę­pu­jące założenia:

 • syn­chro­niczna oraz asyn­chro­niczna wymiana komunikatów
 • dys­try­bu­cja komu­ni­ka­tów pomię­dzy wie­loma nadaw­cami i odbiorcami
 • prze­twa­rza­nie i kon­trola popraw­no­ści budowy komunikatów

Dodat­kowo ser­wer sys­temu zbu­do­wany jest z kon­fi­gu­ro­wal­nych kom­po­nen­tów, dzięki któ­rym umoż­li­wia zbu­do­wa­nie reguł wymiany danych wg indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji i potrzeb użyt­kow­ni­ków (łączo­nych systemów).

Sys­tem dostar­cza użyt­kow­ni­kom kom­po­nen­tów, które pozwa­lają na budowę roz­wią­zań w pełni dosto­so­wa­nych do ich potrzeb, jed­no­cze­śnie speł­nia­ją­cych pod­sta­wowe zało­że­nia inte­gra­cji sys­te­mów informatycznych.

Ser­wer STS udo­stęp­nia kom­po­nenty, które pozwa­lają na reali­za­cję dostępu do dowol­nego sys­temu. Moż­liwe jest połą­cze­nie poprzez:

 • bazę danych
 • pro­to­kół TCP/IP
 • kolejki np. MSMQ (lub inne)
 • pliki pła­skie (np. CSV) lub struk­tu­ralne (np. XML)

Takie roz­wią­za­nie spra­wia, że STS może być wyko­rzy­sty­wany do inte­gra­cji sys­te­mów dowol­nych pro­du­cen­tów, współ­pra­cu­ją­cych z róż­nymi źródłami gro­ma­dze­nia danych. Udo­stęp­nione kom­po­nenty sys­temu pozwa­lają także na łatwą trans­for­ma­cję pomię­dzy for­ma­tami prze­sy­ła­nych komu­ni­ka­tów. Dodat­kowo ser­wer STS udo­stęp­nia kom­po­nenty, dzięki któ­rym użyt­kow­nik może zde­fi­nio­wać wła­sny, wewnętrzny for­mat komunikatu.

Inter­fejs użyt­kow­nika sys­temu umoż­li­wia zmianę sze­regu para­me­trów kon­fi­gu­ra­cyj­nych, dzięki któ­rym sys­tem jest w sta­nie połą­czyć cał­ko­wi­cie nie­za­leżne oraz różne sys­temy informatyczne.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.