Comarch Asset Management

Pełna obsługa aktywów w zasięgu ręki

Comarch Asset Management jest wielomodułową platformą przeznaczoną dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm zarządzających aktywami oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Rozwiązanie wspiera procesy zarządzania aktywami, wyceny i księgowości funduszy, pomiaru ryzyka i efektywności portfeli oraz raportowania regulacyjnego.

 

Asset Management system

Poszczególne elementy platformy Comarch Asset Management skierowano do różnych grup użytkowników.

Dla analityków, specjalistów zarządzających aktywami oraz ryzykiem, a także pracowników działów compliance przeznaczono obszary wspierające procesy inwestycyjne, umożliwiające pomiar ryzyka i efektywności oraz badające przekroczenia limitów inwestycyjnych.

Pracownikom działów back-office, odpowiedzialnym za księgowanie operacji funduszy w firmach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w bankach pełniących funkcję depozytariuszy, poświęcony jest obszar wyceny i księgowań funduszy oraz płatności i rozliczeń.

System wspiera zarządzających ryzykiem, analityków, księgowych oraz pracowników działów compliance poprzez automatyzację procesów generowania zarówno raportów regulacyjnych, jak i tych na spotkania komitetów inwestycyjnych.

Osobom odpowiedzialnym w instytucji finansowej za komunikację system gwarantuje wsparcie w zakresie publikacji różnego rodzaju dokumentów dla klientów, które można udostępniać w trybie prywatnym lub publicznym.

 

Asset Management system IT

Comarch Portfolio Management jest głównym obszarem funkcjonalnym platformy Comarch Asset Management. Umożliwia zautomatyzowanie procesu zarządzania aktywami, wdrażania decyzji inwestycyjnych i rejestrowania zleceń. Zwiększa również efektywność operacyjną w obszarze rozliczania transakcji oraz analizowania i sprawowania kontroli nad limitami pre-trade i post-trade, jak i rebalansowania portfela oraz kalkulacji opłat. W ramach Comarch Portfolio Management można korzystać z informacji o zarządzanych aktywach i z prognoz przepływów pieniężnych. Rozwiązanie zapewnia także integrację z dostawcami danych rynkowych wykorzystywanych w procesach monitorowania i wyceny portfeli przy pomocy standardowych interfejsów np. SWIFT, FIX. Umożliwia ponadto konsolidację ze strumieniem danych rynkowych w czasie rzeczywistym.

Comarch Portfolio Management wspomaga również realizację obowiązków zawartych w dyrektywie MiFID oraz w innych regulacjach dotyczących działalności firm inwestycyjnych.

 

System informatyczny - portfolio management

Narzędzie Comarch Fund Valuation to wsparcie obsługi back-office w zakresie administracji funduszami inwestycyjnymi (UCITS, AIFMD), emerytalnych, ubezpieczeniowych oraz portfeli klientów instytucjonalnych. Najważniejszymi funkcjami realizowanymi w tym module są: księgowanie funduszy, wycena, płatności i rozliczenia, kontrola limitów oraz raportowanie.

Comarch Fund Valuation obsługuje księgowania finansowe i ilościowe związane z procesem transakcyjnym, a także rozliczenia transakcji i operacje na portfelu. Zapewnia obsługę operacji korporacyjnych i finansowych, ewidencję różnych typów jednostek i tytułów uczestnictwa w funduszach, wycenę aktywów oraz wycenę samych funduszy. Dzięki rozbudowanym funkcjom modułu limitów system umożliwia kontrolę wymogów i ograniczeń inwestycyjnych, które wynikają z wewnętrznej polityki firmy oraz zewnętrznych regulacji prawnych. Moduł raportowy tego obszaru zapewnia raportowanie związane z księgowością, wyceną oraz sprawozdawczością funduszy i portfeli.

 

Wycesna aktywów

Funkcjonalność Comarch Performance Attribution & Risk umożliwia przeprowadzanie wielowymiarowych analiz wyników funduszy: efektywności, atrybucji i ekspozycji na ryzyko. Zdefiniowane w systemie analizy dają wgląd w wartości różnych wskaźników efektywności (ex-ante i ex-post) wyliczane dla zarządzanych funduszy na różnych poziomach agregacji – portfela, waluty, klas aktywów, sektorów, ratingów lub na poziomie poszczególnych produktów. Co więcej, system umożliwia generowanie zaawansowanych analiz atrybucji (według różnych modeli), analizowanie płynności portfela i jego składowych, a także analizę funduszy na tle konkurencji.

W świetle wymogów UCITS rozwiązanie pozwala na aktywną ocenę ryzyka podjętego przez zarządzających portfelami poprzez analizy VaR oraz przeprowadzanie stress-testów na zarządzanych portfelach.

 

Rozwiązanie IT do wyceny funduszy

Moduł Comarch Regulatory & Portfolio Reporting wspiera obsługę procesu raportowego związanego z obowiązkami wynikającymi z regulacji UCITS, AIFMD, MiFID oraz Solvency II. Równocześnie zapewnia kompleksowe raportowanie w zakresie portfela, ryzyka oraz wyników inwestycyjnych. W ramach rozwiązania możliwie jest generowanie zarówno okresowych raportów sprawozdawczych, jak i przygotowywanie dokumentów udostępnianych publicznie przez fundusz (np. Kluczowe Informacje dla Inwestorów – KIID; fact sheet) lub raportów przeznaczonych dla klienta wewnętrznego (komitet inwestycyjny) i zewnętrznego (klient instytucjonalny).

Użytkownik dowolnie konfiguruje fundusze i sposób dystrybucji raportów. Może też zarządzać procesem importu danych źródłowych i weryfikacją kompletności oraz spójności. Wygenerowane przy pomocy narzędzia Comarch Regulatory & Portfolio Reporting raporty mogą zostać rozdystrybuowane za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemów obiegu dokumentów lub innych kanałów komunikacji, w tym portali internetowych bądź aplikacji mobilnych.

Warto podkreślić, że raportowanie wynikające z wymienionych wcześniej regulacji (w szczególności AIFMD oraz UCITS) obsługiwane jest w ramach outsourcingu. W ten sposób realizowane są poszczególne etapy procesu, począwszy od importu danych z określonych systemów/firm, przez nadzór nad jakością danych, aż do udostepnienia raportów do dalszej dystrybucji.

Moduł Comarch Fund Portal służy do zarządzania treścią oraz danymi (CMS/DMS) i wspiera proces komunikacji pomiędzy instytucją zarządzającą funduszami a jej otoczeniem. W jego skład wchodzi portal przeznaczony do komunikacji i publikacji dokumentów oraz repozytorium dokumentów udostępnionych w trybie prywatnym lub publicznym. Rozwiązanie obejmuje m.in. funkcję tworzenia ankiet i kwestionariuszy do udostępnienia klientom.

Najbliższe plany rozwoju platformy Comarch Asset Management koncentrują się na poszerzeniu funkcjonalności pozwalających na spełnienie wymagań raportowych związanych z generowaniem niezbędnych kalkulacji i raportów zgodnie z nowymi regulacjami MiFID, UCITS, AIFMD i Solvency II. Drugi istotnym kierunkiem rozwoju produktu i prac badawczo-rozwojowych jest opracowanie webowej i mobilnej wersji modułu Comarch Portfolio Management w zakresie monitorowania portfela i składania zleceń.

Przewaga konkurencyjna

Platforma Comarch Asset Management oferuje zestaw funkcjonalności pozwalających na kompleksową obsługę procesu zarzadzania aktywami i wspierających działania front-, middle- i back-office. Wszystkie obszary platformy charakteryzują się wysoką konfigurowalnością pozwalającą na dostosowanie procesów i algorytmów do szerokiego zakresu obsługiwanych portfeli, profili użytkowników oraz funduszy, które podlegają zróżnicowanym regulacjom. O konkurencyjności produktu stanowi silnik analityczny, który umożliwia generowanie zaawansowanych analiz efektywności (m.in. Sharpe, Sortino, TE, IR), atrybucji (modele Brinsona, van Breukelena, Campisiego) i ryzyka (m.in. VaR, Drawdown, stress-testy).

Rozwiązanie wspierane jest przez niezależny silnik raportowy wykorzystujący dane z modułów dziedzinowych oraz systemów zewnętrznych, przeznaczony do generowania raportów regulacyjnych (AIFMD – Alternative Investment Fund Managers Directive, UCITS – The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), czy też na potrzeby komitetów inwestycyjnych i działów compliance. Uzupełnieniem platformy jest Fund Portal przeznaczony do komunikacji pomiędzy firmą zarządzającą funduszami a klientami instytucjonalnymi (na zasadzie treści prywatnych) oraz do dystrybucji informacji i dokumentów kierowanych do publicznego odbioru.

 

System oceny ryzyka inwestycyjnego

Wdrożenia

Moduły Comarch Portfolio Management oraz Comarch Fund Valuation wdrożono m.in. w Allianz TFI, Union Investment TFI oraz Aviva Investors. Comarch Performance, Attribution & Risk wykorzystywany jest w Allianz TFI oraz w norweskim Skagen Funds.

Comarch Regulatory & Portfolio Reporting w obszarze raportowania AIFMD zostało wdrożone w luksemburskim MDO Management Company.

Skagen Funds

Allianz TFI

Union Investment TFI

Aviva Investors

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferty naszych rozwiązań dopasowujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży  finansowej.