Comarch Debt Management w Allianz TU

Rynek ubezpieczeniowy jest częścią sektora finansowego, na którym osiągnięcie sukcesu staje się coraz trudniejsze i zależy od spełnienia szeregu warunków. Dynamiczny rozwój, skrócenie cyklu życia produktów, wzrost konkurencji, nowe kanały sprzedaży oraz coraz niższa rentowność działalności wymagają nowego podejścia do rozwiązań organizacyjno-biznesowych. W tak złożonych warunkach konieczne staje się zastosowanie nowoczesnych i elastycznych systemów informatycznych, wspomagających bieżącą działalność operacyjną.

Ważnym elementem funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego jest możliwość efektywnego kontrolowania procesów dotyczących windykacji należności powstających w procesie obsługi polis ubezpieczeniowych. Odpowiedzią Comarch na potrzeby towarzystw w tym zakresie jest system informatyczny Comarch Debt Management, który zapewnia kompleksowe wsparcie działów zajmujących się windykacją należności.

Celem wdrożenia systemu Comarch Debt Management w grupie Allianz było stworzenie kompleksowego i elastycznego rozwiązania do obsługi windykacji należności. W pierwszym etapie wdrożenia w systemie zaimplementowany został standardowy model sprawy windykacyjnej. Następnie w wyniku parametryzacji model ten został dostosowany do potrzeb różnych rodzajów spraw. W systemie zdefiniowane zostały:

  • klasyfikacja spraw windykacyjnych,
  • przebieg procesów windykacyjnych,
  • warunki uruchamiania procesów automatycznych

W ten sposób w spółkach ubezpieczeniowych grupy Allianz wdrożona została aplikacja, która rozwija się wraz z bieżącymi potrzebami firmy i rynku.

- Dzięki wsparciu obszaru windykacji przez system Comarch Debt Management możliwe było usprawnienie monitorowania i kontrolowania procesów, w tym raportowanie skuteczności działań na różnych poziomach. Dodatkowe rezultaty prac wdrożeniowych to zwiększenie efektywności działań poprzez automatyzację czynności masowych oraz zmniejszenie liczby dokumentów papierowych w obiegu wewnętrznym - komentuje Sławomir Chwierut, Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych, Allianz Polska.

W ramach projektu uporządkowano i zdefiniowano przebieg procesów biznesowych w obszarze windykacji oraz dostarczono dedykowane narzędzie wspierające ich obsługę. Procesy objęte wdrożeniem to m.in.:

  • windykacja składek z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych,
  • windykacja należności z tytułu regresu likwidacji szkody,
  • windykacja zdefraudowanych składek od agentów i zwolnionych agentów z tytułu nienależnie wypłaconych kwot oraz zaległych składek od dealerów i biur podróży.

System Comarch Debt Management wspiera również w Departamencie Prawnym postępowanie sądowe z kodeksu cywilnego oraz karnego oraz umożliwia obsługę nietypowych spraw windykacyjnych.

System umożliwia również łączenie spraw windykacyjnych o zbliżonych właściwościach w jedną wspólną, a także rozdzielanie połączonych spraw windykacyjnych na osobne procesy.

Systemu Comarch Debt Managment jest zintegrowany m.in. z technicznym systemem polisowym w zakresie pobierania informacji o  dłużnikach i należnościach związanych z polisami.

- W celu kompleksowej obsługi procesów windykacyjnych z systemu polisowego importowane są także takie dane jak: informacje o wpłatach do windykowanych należności, dane do klasyfikacji spraw windykacyjnych oraz informacje o zdefraudowanych składkach agentów. Ponadto system windykacyjny przekazuje zwrotnie do systemu polisowego informacje o stanie windykacji polisy, w szczególności o
konieczności anulowania polisy – uzupełnia Paweł Jagodziński, Kierownik Centrum Produkcyjnego, Comarch SA.

Dodatkowo w ramach projektu wdrożone zostały interfejsy do Systemu Informacji o Agentach oraz do Oracle Financial. System został wyposażony w otwarty interfejs pobierania danych, przygotowany do definiowania importu danych z różnych źródeł.

- W ramach wdrożenia Comarch przeprowadził prace analityczne, implementacyjne, a także szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu. Pracownicy Comarch aktywnie wspierali użytkowników systemu podczas przeprowadzania testów akceptacyjnych. Comarch wykazał się należytą wiedzą z zakresu zarządzania należnościami i obsługi windykacji oraz doświadczeniem we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych jakim jest system Comarch Debt Management - podkreśla Sławomir Chwierut.

Wdrożonych zostało osiem procesów windykacyjnych, obsługujących około trzystu rodzajów produktów ubezpieczeniowych. W systemie prowadzonych jest aktualnie około stu tysięcy spraw windykacyjnych. Na podstawie przygotowanych szablonów dokumentów, w trybie masowym produkowanych jest od piętnastu do dwudziestu pięciu tysięcy wydruków miesięcznie.

Elementem wyróżniającym system Comarch Debt Management, poza opisanymi wyżej kompleksowym wsparciem procesów windykacyjnych oraz wysoką elastycznością, jest rozbudowany moduł wydruków masowych oraz integracja z e-sądem. W ramach wsparcia automatycznych procesów, moduł masowego wydruku dokumentów zapewnia konfigurację zleceń (np. wybór typu dokumentów do druku, konfiguracja drukarek i podajników) oraz zarządzanie procesem przetwarzania zleceń wydruku dokumentów (np. wstrzymanie wydruku dla wybranych pozycji, określenie częstotliwości wydruku).

Nową funkcjonalnością systemu Comarch Debt Management jest rozszerzenie w zakresie integracji z e-sądem, które poprzez ograniczenie do minimum papierowej dokumentacji i korespondencji w  znaczący sposób przyspiesza przebieg postępowania sądowego. Korzyści z takiej optymalizacji procesu to także ograniczenie kosztów windykacyjnych, ułatwiony monitoring statusu sprawy oraz stały dostęp do danych sprawy i dokumentów sądowych w formie elektronicznej.