ePUAP

Główny cel jaki postawiono projektowanemu systemowi to zwiększenie efektywności administracji publicznej związanej ze świadczeniem usług publicznych oraz realizacją innych zadań publicznych. Podstawowym zadaniem  - było poprawienie przejrzystości pracy administracji i zdolności do szybkiego dostosowania jej funkcjonowania do zmian prawa, a także większe otwarcie na potrzeby obywateli i biznesu.

 

e-Urząd

e-Urząd

Kompletna koncepcja elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Polsce została opracowana w grudniu 2002 roku i jest elementem koncepcji o nazwie Wrota Polski. „Wrota Polski” miały być zintegrowanym systemem informatycznym, umożliwiającym świadczenie usług publicznych on-line, a w szerszym znaczeniu jako nazwa projektu, symbolizującego otwarcie Polski na nowe techniki, współpracę z innymi krajami oraz otwarcie państwa na potrzeby obywateli.

Wrota Regionalne

Platforma ePUAP to system, który zapewnia, dostęp dla wszystkich podmiotów publicznych oraz usługobiorców wspólną infrastrukturę udostępniającą usługi takie jak:

  • Katalog usług publicznych,
  • Przekazywanie dokumentów pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami usług publicznych,
  • Przekazywanie transakcji pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami,
  • Usługi koordynacyjne,
  • Usługi bezpieczeństwa,
  • Obsługa opłat,
  • Usługi front-end,
  • Publikacja ram interoperacyjności,
  • Usługi wspierające tworzenie ram interoperacyjności,
  • Usługi przekazywania i publikacji wzorów formularzy elektronicznych.

Powstała platforma dostępna jest dla wszystkich podmiotów oraz udostępnia wszystkie wyżej wymienione usługi. Wdrożony system jest jednolity, w pełni bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem elektronicznego kanał udostępniania usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej.

 

 

 

Oprogramowanie ePUAP

 

Wdrożony system jest jednolity, w pełni bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem. Oprogramowanie ePUAP to elektronicznego kanał udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej. Wdrożenie platformy ePUAP wpłynęło na skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów udostępniania zasobów informacyjnych oraz funkcjonalności systemów dziedzinowych administracji publicznej. Dzięki zastosowaniu platformy administracja publiczna zyskała dodatkowe narzędzie do wykorzystania w procesach realizacji zadań publicznych dla wszystkich jednostek administracji publicznej. Platforma ePUAP swoją przydatność wykazuje przede wszystkim poprzez udostępnienie usług i zasobów do rejestrów bazowych.

Integracja z ePUAP systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w polskiej administracji pozwala na łatwiejsze udostępnianie obywatelom i przedsiębiorcom usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. ePUAP stanowi szansę dla instytucji publicznych by w sposób jednolity udostępniały usługi nie ponosząc przy tym znaczących kosztów.