Kiedy należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów?

 

Nowe przepisy należy stosować do kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, w tym również tych otrzymanych w 2012 r., które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r. Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie mają zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 roku. Regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych, nie znajdą zastosowania do podatnika, który kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, nie zaliczył do kosztów podatkowych. W takiej sytuacji nieuregulowanie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu nie będzie powodowało obowiązku korygowania kosztów podatkowych.

 

Co należy zrobić, jeżeli podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów a musi dokonać ich korekty?

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w związku z nowymi regulacjami, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas podatnik ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

 

Czy przepisy dotyczą podatników mających niestandardowy okres obrachunkowy?

W przypadku podatników (osób prawnych), u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2013 roku, a zakończył po 31 grudnia 2012 roku nowe przepisy, dotyczące korekty kosztów podatkowych będą miały zastosowanie dopiero po zakończeniu tego roku podatkowego.

Na stronie internetowej resortu finansów www.finanse.mf.gov.pl dostępne są przykłady zastosowania nowych przepisów wraz z objaśnieniami.

 

Korekta podatku dochodowego w systemie Comarch ERP Optima w księgowości kontowej.

Od wersji 2013.5.1 w systemie Comarch ERP Optima wprowadzono narzędzie ułatwiające obsługę korekty kosztów w podatku dochodowym. Na formularzu zapisu księgowego na pierwszej zakładce Ogólne znajduje się parametr „Korekta do podatku dochodowego”. Po jego zaznaczeniu istnieje możliwość wyboru czy korektę chcemy wykonać za wskazany miesiąc bądź kwartał. Korekta zawsze jest wykonywana na ostatni dzień wskazanego miesiąca bądź kwartału. Z poziomu zakładki Dokumenty do korekty istnieje możliwość automatycznego wygenerowania listy dokumentów do korekty. Pokazują się na niej dokumenty kosztowe:

  • które zostały zaksięgowane do pełnej księgowości na konta, mające w planie kont zaznaczony parametr Korekta kosztów,
  • niezapłacone oraz od terminu ich płatności minęło 30 dni, bądź w przypadku, kiedy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to minęło 90 dni od daty księgowania,
  • które zostały zaksięgowane od 1 stycznia 2013 r.

 

Korekta podatku dochodowych w systemie Comarch ERP Optima w księdze podatkowej.

Od wersji 2013.5.1 w systemie Comarch ERP Optima wprowadzono narzędzie ułatwiające obsługę korekty kosztów w podatku dochodowym również w przypadku prowadzenia księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów. Tutaj również na formularzu zapisu księgowego jest aktywny parametr „Korekta do podatku dochodowego”. Po jego zaznaczeniu określamy za jaki okres dokonujemy korekty. Z poziomu zakładki Dokumenty do korekty Użytkownik może automatycznie wygenerować listę dokumentów do korekty. Na liście pokazują się dokumenty kosztowe, które są zaksięgowane do KPiR od 1 stycznia 2013 r., niezapłacone oraz od terminu ich płatności minęło 30 dni, bądź w przypadku, kiedy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to minęło 90 dni od daty księgowania.

 

Nowe zestawienie do korekty podatku dochodowego

Od wersji 2013.6.1. w systemie Comarch ERP Optima wprowadzono nowe zestawienie prezentujące listę niezapłaconych Faktur Zakupu kwalifikujących się do korekty wraz z dokumentami, które rozchodowały towar z tych faktur. Nowy wydruk Zestawienie do korekty podatku dochodowego jest dostępny z poziomu listy Faktur Zakupu.

Szczegółowe informacje na temat narzędzia ułatwiającego korektę kosztów w podatku dochodowym w systemie Comarch ERP Optima znajdą Państwo tutaj.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza