Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art.18 ust. 5b oraz 14 ) obowiązującymi od 1 września 2013 roku podstawa ta nie może być:

-  wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- oraz niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Graniczne kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w nowej wysokości są następujące: 

 Okres

1.09.2013 r. - 31.12.2013 r.

 Maksymalna podstawa

2227,80 zł *
(3713 zł x 60%)

 Minimalna podstawa

1200 zł *
(1600 zł x 75%)

 

Za okres do 31 sierpnia 2013 r. podstawa wymiaru składek w danym miesiącu nie mogła być wyższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Składka w nowej wysokości obowiązywała od trzeciego miesiąca następnego kwartału:

- za czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r. - podstawa nie wyższa niż 2244,03 zł tj. 60% z 3740,05 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 13 maja 2013 r. (MP z 2013 r. poz. 392)).

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – bez zmian

 Okres

od 1.01.2013 r. 

 Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

520 zł*

 

*Podstawa prawna:

- 3713 zł – prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1018)

-  1600 zł – minimalne wynagrodzenie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę w 2013 r.(Dz.U. z 2012 r. poz. 1026)

- 520 zł – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
  


 

Podstawa składek na urlopie wychowawczym w programie Comarch ERP Optima

Użytkownicy, którzy posiadają aktywną Asystę Comarch powinni zaktualizować maksymalną wysokość podstawy składek korzystając z funkcji pobierania wskaźników dostępnej w programie (Ogólne / Pobieranie wskaźników). Wysokość maksymalnej podstawy składek w programie jest zapisana z poziomu Konfiguracji / Program / Płace / Zasiłki.

Funkcjonalność kontroli dolnego progu podstawy w nowej kwocie została wprowadzona w aktualnej wersji programu Comarch ERP Optima 2013.7.1.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza