Od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe wartości:

- przeciętnego wynagrodzenia: 3 942,67 zł

  • minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 157,71 zł
  • minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 197,13 zł
  • minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 236,56 zł

- najniższej emerytury: 880,45 zł

 

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe wartości wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego: 105,40%

 


Ponadto 1 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Wszyscy płatnicy składek zobowiązani do samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2015 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustaloną od 1 kwietnia 2015 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaju działalności wg PKD.

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników nie podlegających wpisowi do rejestru REGON, będzie wynosiła 1,80%.

 

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r. (M.P. 2015 poz. 181)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2015r. opublikowany na www.zus.pl

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r. (M.P. 2015 poz. 228)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2015 r. poz. 379).

 


Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać w programie Comarch ERP Optima z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

 

W przypadku zmiany wysokości składki wypadkowej należy określić nowy wskaźnik procentowy:

  • w Comarch ERP Optima: Konfiguracja > Firma > Płace > Składki ZUS
  • w Comarch ERP Klasyka: Konfiguracja > Cechy miesięczne > F10 > Składki ZUS

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza