ESAPROJEKT

ESAPROJEKT świad­czy zaawan­so­wane usługi infor­ma­tyczne dla klien­tów kor­po­ra­cyj­nych i insty­tu­cjo­nal­nych. Obsłu­guje nastę­pu­jące sek­tory: prze­my­słowy, opieki zdro­wot­nej, ochrony środo­wi­ska, admi­ni­stra­cji publicz­nej, logi­styki i trans­portu drogowego.

Nasze rozwiązania

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.