Sektor publiczny to szczególnie ważna dziedzina działalności firmy ESAPROJEKT. Specjalizujemy się w rozproszonych systemach zarządzania, narzędziach Business Intelligence, świadczymy usługi dla klientów na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak również centralnym. Tworzymy rozwiązania dla sektora publicznego bazujące na nowoczesnych technologiach.

Możemy pochwalić się zrealizowaniem projektów informatycznych m.in. dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu do Spraw Cudzoziemców czy Sądów Rejonowych.

Projektujemy i wdrażamy nowoczesne systemy dla sektora publicznego, integrując ze sobą różne platformy informatyczne, takiej jak: serwery klasy Mainframe, systemy SAP R/3, platformy Windows Server oraz bazy danych Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2.

Outsourcing services

JUMAS

J:PORTAL - zarządzanie materiałem AV z rozpraw sądowych

J:Portal powstał w wyniku reali­za­cji przez firmę ESAPROJEKT pro­jektu JUMAS (ang. judi­cial mana­ge­ment by digi­tal libra­ries semantics). Projekt JUMAS był finan­so­wany w ramach 7. Pro­gramu Ramo­wego Komi­sji Euro­pej­skiej i reali­zo­wany przez konsorcjum:

 •     CONSORZIO MILANO RICERCHE, Włochy
 •     ESAPROJEKT SP Z O.O., Polska
 •     RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN, Niemcy
 •     CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS, Grecja
 •     MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA SZAMITASTECHNIKAI ES AUTOMATIZALASI KUTATO INTEZET, Węgry
 •     FONDAZIONE BRUNO KESSLER, Włochy
 •     EUROPEAN MEDIA LABORATORY GMBH, Niemcy
 •     MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Włochy
 •     SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU, Polska
 •     EML RESEARCH GGMBH, Niemcy
 •     CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZION, Włochy

Głów­nym celem pro­jektu JUMAS było zapro­po­no­wa­nie roz­wią­za­nia opar­tego na tech­no­lo­giach inno­wa­cyj­nych, które usu­nę­łoby parę pro­ble­mów, które obec­nie doty­kają wydziały karne sądów euro­pej­skich, a tym samym popra­wie­nie efek­tyw­no­ści codzien­nych czyn­no­ści sądo­wych, takich jak: zapi­sy­wa­nie zeznań, udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji, prze­twa­rza­nie doku­men­tów, bada­nie dowo­dów, kon­sul­to­wa­nie pli­ków, itp. Celem pro­jektu było roz­wi­nię­cie zin­te­gro­wa­nego sys­temu pozy­ski­wa­nia zapi­sów audio/wideo zeznań zło­żo­nych w sądach, archi­wi­zo­wa­nie nie­jed­no­li­tych (hete­ro­ge­nicz­nych ) doku­men­tów, prze­twa­rza­nie infor­ma­cji i zsyn­chro­ni­zo­wa­nie zapi­sów audio/wideo i tek­stu. W ramach pro­jektu wyko­rzy­sty­wane były mecha­ni­zmy auto­ma­tycz­nego roz­po­zna­wa­nia mowy (ang. auto­ma­tic spe­ech reco­gni­tion) dla języka pol­skiego i włoskiego.

Pro­jekt był reali­zo­wany przy bez­po­śred­niej współ­pracy z Pol­skim Mini­ster­stwem Spra­wie­dli­wo­ści, Sądu Okrę­go­wego we Wro­cła­wiu oraz Cen­trum Badań Pro­ble­mów Praw­nych i Eko­no­micz­nych Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej. Wszyst­kie cele pro­jektu zostały osią­gnięte a koń­cowa jego ocena przez Komi­sję Euro­pej­ską oraz współ­pra­cu­ją­cych z nią eks­per­tów była bar­dzo wysoka.

Firma ESAPROJEKT odpo­wie­dzialna była za zapro­jek­to­wa­nie i wyko­na­nie por­talu JUMAS, który umoż­li­wia m.in.:

 • współ­pracę z sys­te­mami klasy zarzą­dza­nia roz­pra­wami sądowymi,
 • zarzą­dza­nie mate­ria­łem audio/video,
 • udo­stęp­nia­niem mate­riału audio/video w for­mie stru­mie­nia AV,
 • kon­wer­sja zapisu AV do wielu formatów,
 • zarzą­dza­nie pro­to­ko­łem z rozprawy,
 • zarzą­dza­nie trans­kryp­cją roz­prawy zarówno auto­ma­tyczną (z wyko­rzy­sta­nie auto­ma­tycz­nego roz­po­zna­wa­nia mowy) jak i manualną,
 • syn­chro­ni­za­cję trans­kryp­cji z mate­ria­łem AV,
 • wpro­wa­dza­nie adno­ta­cji doty­czą­cych rozprawy.

J:Portal jest narzę­dziem, które może być wyko­rzy­stane nie tylko do zarzą­dza­nia zapi­sem roz­praw, może być wyko­rzy­stany w dowol­nej dzie­dzi­nie, która zarzą­dza­nie mate­ria­łem audio­wi­zu­al­nym oraz jego transkrypcją.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.