Logistyka to planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola procesów obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów. Istotną dziedziną działalności naszej firmy jest projektowanie i wykonywanie zintegrowanych systemów informatycznych do zadań logistycznych.

Wykonujemy oprogramowanie zarządzające zautomatyzowanymi magazynami wysokiego składowania, magazynami palet, regałami karuzelowymi, systemami komisjonowania automatycznego i ręcznego, transportem wózkowym itd.
Naszym atutem jest umiejętność tworzenia oprogramowania współpracującego z systemami i elementami automatyki oraz systemami informatycznymi innych producentów. W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy szeroka gamę urządzeń w tym również komputery mobilne.

Wszystkie nasze rozwiązania współpracują w trybie on-line z systemami ERP. W większości przypadków nasze oprogramowanie zintegrowaliśmy z systemem R3 firmy SAP.

Nasze projekty zostały z sukcesem wdrożone w magazynach na terenie całego kraju jak i za granicą.

 

formica

FORMICA

Sys­tem For­mica, to nowo­cze­sne roz­wią­za­nie wspo­ma­ga­jące zarzą­dza­nie logi­styką wewnątrz­ma­ga­zy­nową (ang. Ware­ho­use Mana­ge­ment Sys­tem) zapew­nia­jące pełną kon­trolę nad każdą pozy­cją maga­zy­nową. Pozwala śledzić poło­że­nie każ­dej jed­nostki ładun­ko­wej począw­szy od roz­ła­dunku trans­portu, poprzez skła­do­wa­nie i zacho­dzące w jego trak­cie prze­miesz­cze­nia, koń­cząc na wyda­niu z maga­zynu. Sys­tem pozwala rów­nież na pełną kon­trolę zaję­to­ści miejsc maga­zy­no­wych i sta­nów maga­zy­no­wych poszcze­gól­nych artykułów.

Naj­waż­niej­sze cechy sys­temu to:

 • Sys­tem otwarty na modyfikacje
 • Obsługa dowol­nej liczby magazynów
 • Zgod­ność z sys­te­mem GS1
 • Pełna inte­gra­cja z sys­te­mami zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem (ERP)
 • Współ­praca z urzą­dze­niami Auto-Id (kody kre­skowe, RFID)
 • Sys­tem przy­go­to­wany na inte­gra­cję z auto­ma­tyką przemysłową
 • Moni­to­ro­wa­nie pro­ce­sów logi­stycz­nych i prze­twa­rza­nie infor­ma­cji w cza­sie rzeczywistym

W stan­dar­do­wej wer­sji sys­tem obsłu­guje pro­cesy logistyczne:

 •  przy­ję­cie do maga­zynu (przy­ję­cie wewnętrzne, przy­ję­cie zewnętrzne, przy­ję­cie z linii produkcyjnej)
 •  wyda­nie z maga­zynu (kom­ple­ta­cja, wyda­nie peł­nych jed­no­stek maga­zy­no­wych, zestawy)
 •  trans­porty wewnętrzne (w ramach jed­nej strefy oraz pomię­dzy stre­fami magazynowymi)
 •  inwen­ta­ry­za­cja (wpro­wa­dza­jąca, bie­żąca, okre­sowa oraz zerowa)
 •  zarzą­dza­nie maga­zy­nem (jed­nostki maga­zy­nowe, miej­sca maga­zy­nowe, arty­kuły, dostawcy i odbiorcy)
 •  zarzą­dza­nie użyt­kow­ni­kami i pra­wami dostępu do poszcze­gól­nych funk­cji sys­temu – zapew­nie­nie wyso­kiego bez­pie­czeń­stwa danych

Sys­tem WMS For­mica obsłu­guje wiele typów miejsc maga­zy­no­wych: miej­sca przy­ję­cia, wyda­nia, miej­sca rega­łowe, miej­sca pół­kowe, miej­sca blo­kowe, miej­sca bufo­rowe. Moż­li­wość okre­śla­nia para­me­trów miejsc maga­zy­no­wych, np.: nośność, obję­tość, mak­sy­malna zajętość.

Ela­stycz­ność

 • Klient może sko­rzy­stać z kom­plek­so­wego, cało­ścio­wego rozwiązania
 • Klient wybiera tylko te funk­cjo­nal­no­ści sys­temu (moduły), które uspraw­nią jego pro­ces logistyczny
 • Każdy z dostępnych/wybranych modu­łów może zostać dostro­jony do indy­wi­du­al­nych prze­bie­gów pro­ce­sów logistycznych

Ska­lo­wal­ność

 • Sys­tem gotowy na przy­szłe roz­bu­dowy w zależ­no­ści od zmie­nia­ją­cych się uwa­run­ko­wań Klienta.

Integracja

Sys­tem WMS For­mica posiada moduł komu­ni­ka­cyjny, który zapew­nia wymianę danych z sys­te­mami ERP dowol­nych dostaw­ców. Wymiana poprzez pliki pła­skie np. txt, pliki struk­tu­ralne np. XML, poprzez udo­stęp­nione widoki w bazie danych lub poprzez TCP/IP.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.