Jedną z głównych dziedzin działalności naszej firmy są systemy informatyczne będące kompleksowymi rozwiązaniami do zarządzania informacjami o środowisku naturalnym. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w tym zakresie. Systemy monitorowania i analizy zanieczyszczeń wykonane przy współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami zostały z sukcesem wdrożone na terenie Włoch, Brazylii, Singapuru, Bułgarii i wielu innych krajów.
Nasze doświadczenie obejmuje projektowanie i wykonanie systemów informatycznych do zarządzania sieciami monitoringowymi, w skład których wchodzą inteligentne stacje pomiaru parametrów środowiskowych oraz stopnia zanieczyszczenia. Systemy monitoringowe zarządzane są przez centra regionalne oraz główne centrum krajowe.

spjp

SPJP

Zało­że­nia Sys­temu Pro­gnoz Jako­ści Powie­trza powstały w 2004 roku na zle­ce­nie Śląskiego Woje­wódz­kiego Inspek­tora Ochrony Środo­wi­ska w Katowicach(WIOŚ) w wyniku pracy badaw­czej reali­zo­wa­nej wspól­nie przez Insty­tut Mete­oro­lo­gii i Gospo­darki Wod­nej Oddział w Kato­wi­cach (IMGW) i Insty­tut Pod­staw Inży­nie­rii Środo­wi­ska PAN w Zabrzu (IPIŚ PAN), finan­so­wa­nej ze środ­ków WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach.  Firma ESAPROJEKT opra­co­wała por­tal SPJP do pre­zen­ta­cji wyni­ków two­rzo­nych pro­gnoz. Pro­dukt ten został wdro­żony do ope­ra­cyj­nej dzia­łal­no­ści w Moni­to­ringu Jako­ści Powie­trza w Woje­wódz­twie Śląskim w roku 2005. W latach następ­nych w ramach współ­pracy IMGW i WIOŚ w Kato­wi­cach sys­tem pro­gnoz był sys­te­ma­tycz­nie mody­fi­ko­wany, a baza wie­dzy uzu­peł­niana o nowe dane. W 2008 roku w wyniku nowego podziału kraju na strefy, dla któ­rych doko­nuje się oceny jako­ści powie­trza, pro­gnozę dosto­so­wano do obo­wią­zu­ją­cych regu­la­cji praw­nych. Sys­te­ma­tycz­nie doko­nuje się też ulep­sza­nia metody pro­gno­zo­wa­nia, zgod­nie z aktu­al­nymi osią­gnię­ciami wie­dzy w tym zakresie.

Meto­dyka pro­gnozy jako­ści powie­trza AQ (Air Quality) zarówno krót­ko­ter­mi­no­wej pro­gnozy stę­żeń poszcze­gól­nych zanie­czysz­czeń powie­trza jak i kom­plek­so­wej oceny jako­ści powie­trza w postaci tzw. indeksu jako­ści powie­trza AQI (Air Quality Index) w woje­wódz­twie śląskim opiera się na zasto­so­wa­niu wybra­nych metod eks­plo­ra­cji oraz przy wyko­rzy­sta­niu nume­rycz­nej pro­gnozy pogody.

Pro­gnoza jako­ści powie­trza reali­zo­wana tą metodą jest pierw­szym, jak dotąd, zasto­so­wa­niem takiego podej­ścia w Pol­sce i jed­nym z nie­licz­nych w Euro­pie. Należy jed­nak mieć na uwa­dze to, że jak wszyst­kie metody pro­gno­styczne obar­czona ona jest pew­nym stop­niem nie­pew­no­ści. Zarówno meto­dyka pro­gno­zo­wa­nia jak i sam spo­sób pre­zen­ta­cji wyni­ków był przed­mio­tem licz­nych donie­sień nauko­wych i wystą­pień na kon­fe­ren­cjach o zasięgu kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym, gdzie spo­ty­kał się z dużym zain­te­re­so­wa­niem odbiorców.


Wdro­że­nia

  • Woje­wódzki Inspek­to­rat Ochrony Środo­wi­ska w Katowicach

iForestFire

iFo­re­st­Fire jest inte­li­gent­nym i zin­te­gro­wa­nym sys­te­mem moni­to­ro­wa­nia wideo — wcze­snego wykry­wa­nia poża­rów lasów. Pożary lasów są wykry­wane w począt­ko­wej fazie z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych metod obróbki i ana­lizy obrazu. Inte­li­gentne algo­rytmy roz­po­zna­wa­nia pożaru auto­ma­tycz­nie ana­li­zują zdję­cia, sta­ra­jąc się zna­leźć wizu­alne oznaki pożaru lasu, szcze­gól­nie dym poża­rów w ciągu dnia i pło­mie­nie pożaru w nocy. Jeśli sys­tem znaj­dzie coś podej­rza­nego, gene­ro­wany jest alarm i odpo­wied­nie czę­ści obrazu są wyraź­nie zazna­czone. Ope­ra­tor bada podej­rzane czę­ści obrazu i decy­duje, czy jest to pożar lasu, czy nie.

iFo­re­st­Fire jest sys­te­mem klasy Web Infor­ma­tion Sys­tem (WIS), a inter­fejs użyt­kow­nika jest stan­dar­dową prze­glą­darką WWW. Archi­tek­tura sys­temu oparta jest na urzą­dze­niach w tere­nie – lesie oraz jed­no­stce cen­tral­nej. Urzą­dze­nia w tere­nie to kamery IP oraz mini sta­cje mete­oro­lo­giczne połą­czone prze­wo­dowo lub bez­prze­wo­dowo poprzez sieć LAN do jed­nostki cen­tral­nej, gdzie wyko­ny­wane są wszel­kie ana­lizy, obli­cze­nia, pre­zen­ta­cje, zdję­cia i archi­wi­zo­wane są dane.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

ARIA

ESAPROJEKT jest wyłącz­nym dys­try­bu­to­rem na tere­nie Pol­ski pro­duk­tów firmy — ARIA Tech­no­lo­gies (http://www.aria.fr).
Sys­temy Aria to narzę­dzia symu­la­cyjne obej­mu­jące sze­roki zakres zasto­so­wań w skali od kon­ty­nen­tal­nej do lokal­nej, słu­żące do ana­lizy wszyst­kich typów zanie­czysz­czeń od zanie­czysz­czeń wewnątrz budyn­ków do przy­pad­ko­wych emi­sji sub­stan­cji tok­sycz­nych, jak rów­nież wpływu trans­portu dro­go­wego i stref prze­my­sło­wych na jakość powie­trza.W odpo­wie­dzi na różne ocze­ki­wa­nia klien­tów stwo­rzono kilka pakie­tów opro­gra­mo­wa­nia pozwa­la­ją­cych każ­demu zna­leźć roz­wią­za­nie swo­jego pro­blemu. W zależ­no­ści od potrzeb sto­suje się różne mate­ma­tyczne modele dys­per­sji (od pro­stych modeli gaus­sow­skich, do zło­żo­nych modeli lagran­ge­ow­skich czy eule­row­skich), dowol­nie zło­żoną topo­gra­fię (od uprosz­czo­nej do bar­dzo szcze­gó­ło­wej), różne typy danych mete­oro­lo­gicz­nych (w zależ­no­ści od trybu dzia­ła­nia– zmie­rzo­nych bądź pro­gno­zo­wa­nych).Opro­gra­mo­wa­nie Aria umoż­li­wia ponadto takie dzia­ła­nia jak stwo­rze­nie sys­temu nad­zoru jako­ści powie­trza danej strefy online czy wspo­ma­ga­nie pro­jek­to­wa­nia i funk­cjo­no­wa­nia farm wia­tro­wych poprzez two­rze­nie oceny zaso­bów ener­gii wia­tro­wej i pro­gnozy pro­duk­cji tur­bin.Wszyst­kie te moż­li­wo­ści są wspo­ma­gane sze­ro­kim zesta­wem funk­cji do gra­ficz­nej obróbki danych takich jak usta­wie­nia wyświe­tla­nia, ani­ma­cje czy trój­wy­mia­rowe mapy stę­że­niowe zapew­nia­jące este­tyczną i czy­telną wizu­ali­za­cję wyni­ków mode­lo­wa­nia. Aby każdy użyt­kow­nik mógł zna­leźć roz­wią­za­nie swo­jego pro­blemu, stwo­rzono, w odpo­wie­dzi na różne potrzeby, nastę­pu­jące produkty: 

ARIA IMPACT - Wpływ emi­sji prze­my­sło­wej i komu­ni­ka­cyj­nej na jakość powietrza

Aria Impact jest przy­ja­znym użyt­kow­ni­kowi opro­gra­mo­wa­niem zapro­jek­to­wa­nym szcze­gól­nie do oceny dłu­go­ter­mi­no­wych wpły­wów emi­sji (gazów i pyłów) ze stref prze­my­sło­wych, ruchu dro­go­wego i źródeł roz­pro­szo­nych. Sys­tem został zapro­jek­to­wany do celów decy­zyj­nych, dostar­cza­jąc rezul­taty które mogą być porów­nane z nor­mami regu­la­cyj­nymi jako­ści powie­trza jak rów­nież zostać użyte do kom­plet­nej oceny zagro­żeń zdro­wia lub oceny stę­że­nia sub­stan­cji zło­won­nych.

Aria Impact jest mode­lem gaus­sow­skim dru­giej gene­ra­cji w skali lokal­nej, który bie­rze pod uwagę prze­my­słową smugę seg­men­tową, depo­zy­cję, topo­gra­fię, warunki ciszy i sła­bych wia­trów, kon­wer­sję NO/NO2 i efekt kanionu ulicz­nego w warun­kach miej­skich.

Naj­now­sza wer­sja pro­gramu (ARIA Impact 1.7) umoż­li­wia użyt­kow­ni­kowi wybór pomię­dzy mode­lem AIM (Air Impact Model, Aria Tech­no­lo­gies) i mode­lem AERMOD (US-EPA).

ARIA IMPACT 3D - Trój­wy­mia­rowa symu­la­cja dla zakładu prze­my­sło­wego.

Aria Impact 3D jest pakie­tem opro­gra­mo­wa­nia, który umoż­li­wia zakła­dom prze­my­sło­wym ocenę wpływu ich fabryk na jakość powie­trza w oko­licz­nym obsza­rze, poprzez symu­la­cję rze­czy­wi­stych lub wir­tu­al­nych sce­na­riu­szy emi­sji. Pakiet ten symu­luje trój­wy­mia­rową dys­per­sję zanie­czysz­czeń (gazo­wych lub pyło­wych) z komi­nów i roz­pro­szo­nych lub krót­ko­trwa­łych źródeł przez bra­nie pod uwagę szcze­gó­ło­wych danych doty­czą­cych topo­gra­fii, wpływu budyn­ków na prze­pływ, jak rów­nież róż­nych typów jed­no­cze­śnie dostar­cza­nych danych mete­oro­lo­gicz­nych (dla poziomu gruntu i dla pozio­mów wyż­szych, zmie­rzone bądź pro­gno­zo­wane).

Uży­wany przez prze­mysł, firmy kon­sul­tin­gowe i komi­sje zarzą­dza­nia jako­ścią powie­trza nad­zo­ru­jące strefy prze­my­słowe, pakiet Aria Impact 3D jest opro­gra­mo­wa­niem do szcze­gó­ło­wej oceny cią­głych zagro­żeń, wypo­sa­żo­nym w trój­wy­mia­rowy model lagran­ge­ow­ski (w aktu­al­nym sta­nie roz­woju). Uży­wany jako sil­nik obli­cze­niowy sys­temu Aria View, dostar­cza mapy wpływu na strefę prze­my­słową w cza­sie rze­czy­wi­stym, wyko­rzy­stu­jąc połą­cze­nie online z moni­to­rin­giem emi­sji zanie­czysz­czeń i źródłem danych meteorologicznych.

ARIA RISK  - Ocena ryzyka prze­my­sło­wego i mode­lo­wa­nie przy­pad­ko­wych emi­sji.

Aria Risk jest opro­gra­mo­wa­niem 3D słu­żą­cym do oceny zagro­żeń prze­my­sło­wych zwią­za­nych z powietrzną dys­per­sją tok­sycz­nych emi­sji (wypadki w maga­zy­nach, roz­sz­czel­nie­nia rur , dymy poża­rowe). Pro­gram two­rzy mapy chwi­lo­wego lub cało­ścio­wego stę­że­nia i depo­zy­cji, ponadto umoż­li­wia okre­śle­nie gra­nic bez­pie­czeń­stwa oraz stref war­to­ści pro­go­wej nara­że­nia i IDLH (Imme­dia­tely Dan­ge­rous to Life or Health). Opro­gra­mo­wa­nie to może zostać włą­czone w sys­tem ostrze­ga­nia.

Aria Risk jest zbu­do­wana z modu­łów uży­wa­ją­cych trój­wy­mia­ro­wych obli­czeń mete­oro­lo­gii i dys­per­sji (model czą­stecz­kowy lub obło­kowy) i bie­rze pod uwagę dowol­nie roz­bu­do­waną topo­gra­fię, wpływ budyn­ków na prze­pływ oraz warunki bar­dzo sła­bego wiatru.

ARIA LOCAL - Mode­lo­wa­nie dys­per­sji w mikro­skali z wyko­rzy­sta­niem CFD.

Aria Risk jest opro­gra­mo­wa­niem 3D słu­żą­cym do oceny zagro­żeń prze­my­sło­wych zwią­za­nych z powietrzną dys­per­sją tok­sycz­nych emi­sji (wypadki w maga­zy­nach, roz­sz­czel­nie­nia rur , dymy poża­rowe). Pro­gram two­rzy mapy chwi­lo­wego lub cało­ścio­wego stę­że­nia i depo­zy­cji, ponadto umoż­li­wia okre­śle­nie gra­nic bez­pie­czeń­stwa oraz stref war­to­ści pro­go­wej nara­że­nia i IDLH (Imme­dia­tely Dan­ge­rous to Life or Health). Opro­gra­mo­wa­nie to może zostać włą­czone w sys­tem ostrze­ga­nia.

Aria Risk jest zbu­do­wana z modu­łów uży­wa­ją­cych trój­wy­mia­ro­wych obli­czeń mete­oro­lo­gii i dys­per­sji (model czą­stecz­kowy lub obło­kowy) i bie­rze pod uwagę dowol­nie roz­bu­do­waną topo­gra­fię, wpływ budyn­ków na prze­pływ oraz warunki bar­dzo sła­bego wiatru.

ARIA REGIONAL - Symu­la­cja i pro­gnozy jako­ści powie­trza na skalę miej­ską i regio­nalną.

Aria Regio­nal jest kom­plet­nym sys­te­mem do ana­lizy i pro­gnozy atmos­fe­rycz­nej dys­per­sji na skalę miej­ską i regio­nalną, uży­wa­ją­cym peł­nego modelu foto­che­micz­nego do oceny pier­wot­nych i wtór­nych sub­stan­cji zanie­czysz­cza­ją­cych. Aria Regio­nal zawiera zestaw modu­łów do ewa­lu­acji i zarzą­dza­nia emi­sją zanie­czysz­czeń powie­trza z róż­nych źródeł: prze­my­słu, ruchu dro­go­wego, źródeł natu­ral­nych. Użyty w try­bie dia­gno­stycz­nym, sys­tem ten umoż­li­wia ocenę prze­szłych wyda­rzeń, nato­miast przy uży­ciu modelu pro­spek­tyw­nego umoż­li­wia testo­wa­nie i ocenę efek­tów róż­nych kro­ków pod­ję­tych w celu poprawy jako­ści powie­trza (kon­trola trans­portu dro­go­wego, reduk­cja emi­sji prze­my­sło­wej, skład paliw itp.).

W try­bie pro­gno­zo­wym, dzięki uży­ciu trój­wy­mia­ro­wego, mezo­ska­lo­wego modelu pro­gnozy mete­oro­lo­gicz­nej, Aria Regio­nal dostar­cza infor­ma­cji o jako­ści powie­trza do 48 godzin naprzód (ozon, NO2, PM).

ARIA WIND - Mapo­wa­nie zaso­bów ener­gii wia­tro­wej.

Aria Wind jest narzę­dziem do pla­no­wa­nia farm wia­tro­wych i pro­gno­zo­wa­nia pro­duk­cji pod­czas ich eks­plo­ata­cji. W opar­ciu o ocenę dostęp­no­ści zaso­bów ener­gii opro­gra­mo­wa­nie to może być uży­wane do oceny poten­cjału siły wia­tru, opty­ma­li­za­cji pro­jektu farmy oraz usta­le­nia zmien­no­ści pro­duk­cji ener­gii. Dzięki uży­wa­niu połą­cze­nia w cza­sie rze­czy­wi­stym ze źródłem danych pro­gnozy mete­oro­lo­gicz­nej umoż­li­wia ponadto dostar­cza­nie rze­tel­nych pro­gnoz pro­duk­cji tur­bin.

Aria Wind jest mode­lem 3D uży­wa­ją­cym pól wia­tro­wych dosto­so­wa­nych do apli­ka­cji doty­czą­cych ener­gii wia­tro­wej, łączą­cym dane o mete­oro­lo­gii (dowolna ilość sta­cji i rodza­jów danych), topo­gra­fii (rów­nież zło­żo­nej), zago­spo­da­ro­wa­niu terenu i przeszkodach.

ARIA VIEW - Sys­tem cią­głego moni­to­ringu jako­ści powie­trza dla stref prze­my­sło­wych.

Aria View jest zin­te­gro­wa­nym sys­te­mem nad­zoru jako­ści powie­trza uży­wa­ją­cym mode­lo­wa­nia online, połą­czo­nego z czuj­ni­kami zain­sta­lo­wa­nymi w fabryce. Umoż­li­wia zarzą­dza­ją­cym środo­wi­skiem prze­my­sło­wym śledze­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym zmian jako­ści powie­trza (zanie­czysz­cze­nia i/lub sub­stan­cje zło­wonne) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz strefy prze­my­sło­wej, jak i regu­larne infor­mo­wa­nie władz i oko­licz­nych spo­łecz­no­ści o real­nym wpły­wie fabryki na stan powie­trza. Ponadto Aria View daje zarzą­dowi zakładu prze­my­sło­wego moż­li­wość pro­gno­zo­wa­nia poziomu jako­ści powie­trza jako funk­cji przy­szłych warun­ków mete­oro­lo­gicz­nych i prze­wi­dy­wa­nej emi­sji, a co za tym idzie unik­nię­cia wystą­pie­nia sytu­acji wyso­kiego zanie­czysz­cze­nia.

Aria View może uży­wać modu­łów opro­gra­mo­wa­nia Aria Impact lub Aria Impact 3D w zależ­no­ści od zło­żo­no­ści danego obszaru i potrzeb użyt­kow­nika. Poprzez swoje bez­po­śred­nie połą­cze­nie z sen­so­rami emi­sji i mete­oro­lo­gicz­nymi sta­nowi kom­pletny sys­tem zarzą­dza­nia jako­ścią powietrza.ARIA CITY- Trój­wy­mia­rowa miej­ska dys­per­sja pod Arc­GIS.

Opro­gra­mo­wa­nie służy do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z atmos­fe­rycz­nej dys­per­sją zanie­czysz­czeń w dużych mia­stach. Pro­blemy te mogą być bar­dzo zło­żone w związku z róż­no­rod­no­ścią kra­jo­brazu miej­skiego i emi­sji komu­ni­ka­cyj­nej. Pro­gram wypo­sa­żony jest w trój­wy­mia­rowy nume­ryczny model odwzo­ro­wa­nia mia­sta, który wspo­maga także ogra­ni­cze­nie wpływu roz­ma­itych prze­szkód. Dane o mia­stach są zazwy­czaj upo­rząd­ko­wane w Sys­te­mie Infor­ma­cji Geo­gra­ficz­nej (GIS) a Arc­GIS Desk­top, pro­dukt firmy ESRI, jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych tego typu sys­te­mów. Aria City umoż­li­wia pełne dosto­so­wa­nie do stan­dar­dów prze­cho­wy­wa­nia danych oraz narzę­dzi gra­ficz­nych ofe­ro­wa­nych przez ArcGIS.


Wybrane wdro­że­nia

  • RENAULT
  • TECHNIP
  • ROMPETROL
  • ITALCEMENTI/CALCIA
  • VEOLIA
  • ENEA