Firma ESAPROJEKT posiada duże doświadczenie w dziedzinie projektowania nowoczesnych i profesjonalnych systemów informatycznych dla sektora transportu. Specjalizujemy się w systemach meteorologicznych, zarządzania, monitorowania, analizy oraz ostrzegania o obecnych i prognozowanych zagrożeniach dla ruchu drogowego.

Podczas realizacji projektów współpracowaliśmy z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, a część z nich była sygnowane przez Komisję Europejską.

Doświadczenia zdobywane podczas projektów realizowanych wspólnie z firmami i ośrodkami naukowymi z całej Europy sprawiają, że oferowane rozwiązania w tej dziedzinie gwarantują spełnienie wymagań stawianych przez prawo zarówno polskie jak i unijne.

 

talpa

TALPA

Sys­tem TALPA służy do zarzą­dza­nia ryzy­kiem spo­wo­do­wa­nym przez sub­stan­cje pro­mie­nio­twór­cze w pod­ziem­nych zakła­dach gór­ni­czych. Głów­nym zada­niem sys­temu jest ocena zagro­że­nia radio­lo­gicz­nego doty­cząca bada­nych sta­no­wisk oraz osób na nich pra­cu­ją­cych. Reali­za­cja oceny zagro­że­nia oparta jest o uzy­skane wyniki pomia­rów i opra­co­wane sce­na­riu­sze jego kształ­to­wa­nia się, pozwa­la­jące na kla­sy­fi­ka­cję sta­no­wisk pracy oraz pra­cow­ni­ków oraz okre­śle­nie planu przy­szłych pomia­rów, co umoż­li­wia pod­ję­cie odpo­wied­nich przed­się­wzięć z zakresu ochrony radiologicznej.

Główne cechy sys­temu to:

 • Inter­ne­towa, bez­pieczna wymiana infor­ma­cji o wyko­ny­wa­nych pomia­rach mię­dzy jed­nostką, w któ­rej moni­to­ro­wane są sta­no­wi­ska pracy, a labo­ra­to­rium reali­zu­ją­cym pomiary
 • Iden­ty­fi­ka­cja pró­bek pobie­ra­nych w ramach moni­to­ringu za pomocą kodu kreskowego
 • Reali­za­cja obli­czeń sta­ty­stycz­nych i symu­la­cyj­nych dla potrzeb insty­tu­cji kon­tro­l­nych (Wyż­szy Urząd Gór­ni­czy, kon­sor­cja gru­pu­jące jed­nostki reali­zu­jące moni­to­ring i insty­tuty badawcze)
 • Gro­ma­dze­nie danych o zagro­żo­nych radio­lo­gicz­nie sta­no­wi­skach pracy
 • Auto­ma­tyczne kla­sy­fi­ko­wa­nie sta­no­wisk pracy na pod­sta­wie wpro­wa­dzo­nych pomiarów

Ponadto sys­tem umożliwia:

 • Zarzą­dza­nie zle­ce­niami i zamó­wie­niami skła­da­nymi przez klientów
 • Zarzą­dza­nie bazą sta­no­wisk i osób
 • Obsługę kart pomia­ro­wych oraz pro­cesu pomiarowego
 • Ocenę zagro­że­nia radio­lo­gicz­nego dla wyro­bisk i pra­cow­ni­ków przy uży­ciu narzę­dzi symu­la­cyj­nych (symu­la­tor oceny dawek, kal­ku­la­tor dawek, kal­ku­la­tor statystyczny)
 • Two­rze­nie rapor­tów z prze­pro­wa­dzo­nych badań

Wdro­że­nia

 • Główny Insty­tut Górnictwa

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.