NORDfaktor dla Banku DnB NORD Polska SA

  • Analiza sytuacji
  • Wyzwania
  • Wdrożenie
  • Korzyści biznesowe

NORDfaktor dla Banku DnB NORD Polska SA

Bank DnB NORD Polska specjalizuje się obecnie w obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw. „Bank stworzony dla firm” stawia na profesjonalny serwis klientów oraz tworzenie i rozwój nowoczesnych produktów finansowych.

Wschodząca gwiazda instytucji finansowych, jaką jest faktoring, zajmuje w ofercie Banku szczególne miejsce. Menedżerowie Banku oraz specjaliści Comarch wspólnymi siłami wypracowali rozwiązanie IT, które zagwarantuje Bankowi pozycję lidera w zakresie oferty finansowania handlu, upraszczając oraz całkowicie automatyzując obsługę faktoringu.

Faktoring od początku był jednym z najmocniej rozwijanych produktów finansowych Banku. Aby pozyskać klientów i poszerzać ofertę w zakresie finansowania handlu, Bank zdecydował się na wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej dedykowanej do obsługi faktoringu.

Pozycja Comarch na międzynarodowym rynku oraz doświadczenie we wszystkich obszarach rozwiązań IT dla bankowości zadecydowały o nawiązaniu przez Bank długotrwałej i szerokiej współpracy we wdrażaniu, a także rozwoju nowych aplikacji.

NORDfaktor dla Banku DnB NORD Polska SA

Pierwszy tak kompleksowy projekt wdrożenia systemu faktoringowego zrealizowany przez Comarch dla Banku DnB NORD wymagał przeprowadzenia szczegółowych analiz oraz – w oparciu o nie – zaprojektowania systemu, który spełni oczekiwania klienta i zdefiniuje nową jakość wśród dostawców rozwiązań IT dla polskiego, a także międzynarodowego rynku faktoringowego.

Największym wyzwaniem, jakiemu musieli stawić czoła projektanci systemu Comarch Factoring (nazwa stosowana przez Bank: NORDfaktor), był wyścig z czasem. Faktoring coraz bardziej zyskuje na polskim i międzynarodowym rynku dzięki uproszczonym procedurom obsługi oraz możliwości uzyskania przez klientów środków na bieżącą działalność. Jednocześnie faktoring należy do grupy zaawansowanych usług finansowych, w przypadku których wymagana jest specjalistyczna wiedza oraz sprawna obsługa skomplikowanych procesów biznesowych. Na te wymagania odpowiedział Comarch, projektując i wdrażając w Banku DnB NORD system do obsługi faktoringu.

Kolejnym oczekiwaniem ze strony przyszłych użytkowników było otrzymanie systemu, który może być w przyszłości rozbudowywany zgodnie z tempem rozwoju biznesu faktoringowego. Faktoring jako usługa coraz popularniejsza i ciągle dynamicznie się rozwijająca nakazuje jeszcze szybszą ewolucję rozwiązań IT w zakresie tego produktu finansowego.

Ostatnim z grupy najważniejszych oczekiwań stawianych systemowi było zapewnienie jego użytkownikowi (Bankowi) przewagi konkurencyjnej na rynku dostawców usług faktoringowych. Klienci faktoringowi, dokonując wyboru dostawcy usług, przykładają szczególną wagę do środków komunikacji, jakie oferuje faktor. Mając to na uwadze, Comarch zaproponował innowacyjne rozwiązanie w zakresie integracji z systemami faktorantów tak, aby zminimalizować zaangażowanie faktorantów oraz pracowników Banku w obsługę transakcji.

NORDfaktor dla Banku DnB NORD Polska SA

Projekt wdrożenia systemu NORDfaktor poprzedzony był wdrożeniem systemu bankowości internetowej NORDnet, również autorstwa Comarch. Prace analityczne rozpoczęły się 1 marca 2006 roku. Zespół projektowy Comarch wspólnie z zespołem specjalistów ze strony Banku opracował koncepcję wdrożenia aplikacji. NORDfaktor jest pierwszym kompleksowym rozwiązaniem dla faktoringu autorstwa Comarch. Prace analityczno-wdrożeniowe trwały 7 miesięcy, 1 października 2006 roku pracownicy Banku rozpoczęli użytkowanie aplikacji.

Pierwszy etap wdrożenia zakładał uruchomienie podstawowych funkcjonalności faktoringu klasycznego wraz z integracją rozwiązania z systemem bankowości internetowej NORDnet, systemem centralnym MIDAS, systemem centralnego zarządzania użytkownikami HADES oraz operatorem ECOD (obsługa e-faktur). Drugi etap wdrożenia zapewniał poszerzenie funkcjonalności systemu o faktoring odwrotny. Podstawowym założeniem projektu wdrożeniowego było stworzenie rozwiązania umożliwiającego obsługę procesów faktoringowych od początku do końca, przy maksymalnej jej automatyzacji.

NORDfaktor dla Banku DnB NORD Polska SA

System NORDfaktor umożliwił Bankowi szerokie i zakończone sukcesem wejście na rynek polskich faktorów. Dzięki pełnej automatyzacji procesu klient może uzyskać środki finansowane nawet w ciągu 60 minut od momentu wysłania do Banku drogą elektroniczną wniosku o wykup.

Najpełniej korzyści biznesowe osiągane przez Bank z tytułu użytkowania systemu NORDfaktor obrazują wypowiedzi przedstawicieli Banku:

System pozwala na przejęcie przez Bank funkcji monitorowania i administrowania należności, generuje monity, wzywając dłużników do dokonania płatności i udostępnia klientom raporty na temat stanu należności, opóźnień, spłat, a także raporty o dostępnych i wykorzystanych kwotach limitów.

System zapewnia dużą funkcjonalność, umożliwiając obsługę pozastandardową, np. opcje finansowania wierzytelności z pobieraniem odsetek miesięcznie – na koniec każdego miesiąca finansowania, lub z dołu – na koniec okresu finansowania, możliwość dodatkowego finansowania dłużnika po terminie płatności faktury, bez względu na to, czy wcześniej zastosowano dyskonto, czy też nie.

Każda faktura w systemie dostępna jest wraz z informacją o pobranej prowizji, odsetkach, naliczonym podatku VAT od odsetek i prowizji, a także o każdej korekcie oraz wszystkich podstawowych datach związanych z tymi korektami.

Warto też wspomnieć, że system NORDfaktor jest laureatem wyróżnienia w V edycji prestiżowego konkursu tygodnika „Gazeta Bankowa” na najlepszy projekt informatyczny „Lider Informatyki Instytucji Finansowych”. NORDfaktor otrzymał wyróżnienie w kategorii „Systemy transakcyjne”.
Podsumowując, wdrażając system NORDfaktor, Bank zyskał na:

  • czasie obsługi transakcji,
  • wyeliminowaniu potrzeby tworzenia dodatkowych stanowisk operacyjnych w związku z rozwojem biznesu faktoringowego,
  • wzroście dochodu z działalności faktoringowej,
  • przewadze konkurencyjnej na rynku dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu: moduł do obsługi e-faktur, integracja z systemami klientów, webowy interfejs klientów.
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.