Bonus Management sp. z o.o. II Activia SK-A

NIP: 6762430883

KRS: 0000367321

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 555 200,00 zł 

Regon: 121358009

Adres: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków

Bonus Management sp. z o.o. II Activia SK-A posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)

Ogłoszenia dotyczące spółki

Kontakt ze spółką Bonus Management sp. z o.o. II Activia SK-ASkontaktuj się ze spółką