Bonus MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cracovia Park SK-A

NIP: 6762475383

KRS: 0000505940

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 800 000,00 zł 

Regon: 123092610

Adres: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków

Bonus MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cracovia Park SK-A posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)

Ogłoszenia dotyczące spółki

Kontakt ze spółką Bonus MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cracovia Park SK-ASASkontaktuj się ze spółką