Geopolis sp. z.o.o.

NIP: 5242760289

KRS: 0000466121

Sad rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapiał zakładowy: 450 000,00 zł 

Regon: 146720793

Adres: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Geopolis sp. z.o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)

Ogłoszenia dotyczące spółki

Kontakt ze spółką
Skontaktuj się ze spółką