Wszystko.pl sp. z o.o.

NIP:  9512161113

KRS:  0000242000

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy: 60 000,00 zł

Regon: 140287102

Adres siedziby: Ul. Prof. Michała Życzkowskiego 29A

Wszystko.pl Sp. z.o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)

Ogłoszenia dotyczące spółki:

Kontakt ze spółką Wszystko.plSkontaktuj się ze spółką