Zapytanie ofertowe

„Usługa doradcza – wsparcie realizacji badań przemysłowych” dla projektu, który zostanie  złożony do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r., współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Comarch S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, Regon: 350527377, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.133.349,00 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Oferty należy składać do dnia 09 września 2016 do godziny 17:00.

Wszelkie szczegóły zawarte zostały w plikach udostępnionymi poniżej w sekcji „Pliki do pobrania”

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty oraz adres do kontaktów i zapytań: ofertypoir@comarch.pl

Pliki do pobrania

  • Zapytanie ofertowe CMR4/2016

  • Oświadczenie o braku powiązań