Dywidenda za rok 2018

27.05.2019 Rekomendacja Zarządu i Opinia Rady Nadzorczej Comarch S.A.

26.06.2019 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2018 - 31.12.2018. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 zysk netto w kwocie 49 649 395,86 zł zostaje podzielony w ten sposób, że kwota 12 200 023,50 zł zostanie wypłacona w formie dywidendy, pozostała część zysku netto w kwocie 37 449 372,36 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy: 1 zł 50 gr za jedną akcję

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 133 349 sztuk

05.07.2019 Dzień dywidendy

15.07.2019 Dzień wypłaty