EBI-1-2023 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz ocena sytuacji Spółki

Zgodnie z zasadą nr 2.11. zawartą w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" Zarząd Comarch S.A. prezentuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, ocenę zasadności wydatków w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.