EBI-2-2020 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11. zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. informuje, że uchwałą nr 10/05/2020 z dnia 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku. Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 26 maja 2020 roku raportem bieżącym nr RB-8-2020.