EBI-2-2022 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz ocena sytuacji Spółki- modyfikacja treści

Zgodnie z zasadą nr 2.11. zawartą w "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" Zarząd Comarch S.A. prezentuje w załączeniu zmodyfikowane sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, ocenę zasadności wydatków w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej.
 
Na posiedzeniu dnia 1 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. dokonała zmian edytorskich w treści niniejszego Sprawozdania oraz w zakresie informacji osobowych członków Rady Nadzorczej Comarch S.A.