RB-1-2021 Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. określa następujące stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:

1) IV kwartał 2020 w dniu 01.03.2021 r.

2) I kwartał 2021 w dniu 21.05.2021 r.

3) II kwartał 2021 – Zgodnie z zasadami § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Comarch S.A. nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.

4) III kwartał 2021 w dniu 17.11.2021 r.

 

RAPORTY ROCZNE I PÓŁROCZNE:

1) Raport roczny za 2020 rok w dniu 30.04.2021 r.

2) Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok w dniu 30.04.2021 r.

3) Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku w dniu 31.08.2021 r.