RB-12-2015 Opinia Rady Nadzorczej i rekomendacja Zarządu Comarch S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Comarch S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok. Zarząd Comarch S.A. uchwałą nr 1/05/2015 z dnia 15 maja 2015 r. zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Comarch S.A. przekazanie wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku zysku netto w kwocie 41 048 275,65 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 65/100) w całości na kapitał zapasowy.