RB-14-2017 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 zysk netto w kwocie 45 588 464,11 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i jedenaście groszy) zostaje podzielony w ten sposób, że:  
1. Kwota 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt groszy) zostanie wypłacona w formie dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2017 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 11 sierpnia 2017 roku.  
2. Pozostała część zysku netto w kwocie 33 388 440,61 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.