RB-14-2020 Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A.

Zgodnie z §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu w dniu 1 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 30.         

1.       W art. 15 Statutu pkt. 14) otrzymał brzmienie:
„14) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,”

2.       W art. 15 Statutu po pkt. 14) dodano punkty 15) oraz 16) w następującym brzmieniu:
„15) uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
16) podejmowanie uchwał opiniujących sprawozdanie o wynagrodzeniach.”

3.       Art. 18 Statutu otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
3. Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały podjęte na posiedzeniu, które odbywa się zgodnie z ust. 4 lub w sposób i w trybie opisanym w ust. 5, będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
10. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie.”

4.       W art. 19 ust. 2 Statutu pkt 5) otrzymał następujące brzmienie:
„5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki,”
 
5.       W art. 19 ust. 2 Statutu pkt 8) otrzymał następujące brzmienie:
„8) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,”

6.       W art. 20 Statutu Spółki, po ust. 4 dodano się nowe ustępy 5. oraz 6. o następującym brzmieniu:
„5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki Comarch S.A., zawierający zmiany zarejestrowane postanowieniem sądu z dnia 1 września 2020 r.