RB-15-2019 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2018 - 31.12.2018. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 zysk netto w kwocie 49 649 395,86 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 86/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:

1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 05 lipca 2019 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 15 lipca 2019 roku;

2) pozostała część zysku netto w kwocie 37 449 372,36 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 36/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.