RB-18-2017 Podpisanie umowy na „Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych”

 

Zarząd Comarch S.A. („Emitent") informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 20 października 2017 r. została podpisana umowa Konsorcjum firm Comarch Polska S.A. (spółka zależna Comarch S.A.) jako Lidera Konsorcjum i MAXTO Sp.  z o.o. S.K.A. jako Członka Konsorcjum („Konsorcjum”) ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych („Umowa”). Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie oraz uruchomienie systemu zostaną zrealizowane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r., natomiast usługi serwisu oraz wsparcia technicznego będą realizowane przez okres 48 miesięcy liczonych od pierwszego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Maksymalne wynagrodzenie należne Konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty 137 805 711,72 zł brutto.

 

Z umowy wynikają następujące kary umowne:

a) kara umowna w wysokosci 20 000 000,00 zł w przypadku odstąpienia od Umowy przez Ministerstwo Sprawiedliwości z winy Konsorcjum zgodnie z zapisami Umowy, w szczególności gdy odstąpienie od Umowy nastąpi w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z etapów przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni (niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia),

b) kara umowna w wysokości 20 000 000,00 zł w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsorcjum z przyczyn niezależnych od Ministerstwa Sprawiedliwości,

c) kara umowna w wysokości 50 000,00 zł, 100 000,00 zł lub 250 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) w realizacji przedmiotu Umowy w zależności od zakresu,

d) kara umowna w wysokosci 5 000 000,00 zł w przypadku nie wykonania przez Konsorcjum obowiązków wynikających z Umowy a związanych z zwrotem kodów źródłowych,

Kary umowne w zakresie usługi serwisu i wsparcia technicznego:

e) kara umowna w wysokości 10 000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie  błędu krytycznego,

f) kara umowna w wysokości 2 000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie błędu niekrytycznego,

g) kara umowna w wysokości 3 000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji konfiguracji.

Ministerstwo Sprawiedliwości może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość naliczonych kar.

 

Warunki finansowe na jakich została zawarta Umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej wartość oraz potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta.

Łączna wartość umów zawartych przez spółki Grupy Comarch z Ministerstwem Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 145 253 295,62 zł brutto.