RB-19-2005 Umowa wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej z Bankiem BPH SA

Zarząd ComArch SA informuje, iż w dniu 07.06.2005 roku otrzymał podpisaną umowę o wielocelową wielowalutową linię kredytową z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie.

Na podstawie w/w umowy Bank BPH przyznaje spółce limit kredytowy w wysokości 26.401.216 zł na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Okres udostępnienia kredytu trwa do 28.04.2006, a zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco. ComArch SA może wykorzystywać limit w formie gwarancji bankowych dobrego wykonania, wadialnych, zapłaty, zwrotu zaliczki oraz akredytyw związanych z realizowanymi kontraktami oraz w formie kredytu w rachunku bieżącym.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki. Wartości umowy w tys. zł: 26.401,22