RB-2-2017 Podpisanie listów intencyjnych w sprawie przejęcia spółki Geopolis

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 17 marca 2017 roku przez Comarch S.A., listów intencyjnych z Geopolis sp. z o.o. oraz ze wspólnikami tej spółki, mających na celu ustalenie warunków przeprowadzenia docelowych transakcji:

a. zbycia 100% udziałów w Geopolis sp. z o.o. na rzecz Comarch S.A.,
b. nabycia przez Comarch S.A. całości autorskich praw majątkowych do oprogramowania ERGO należącego do Geopolis sp. z o.o.,
c. dokapitalizowania Geopolis sp. z o.o. przez Comarch S.A.

Transakcje docelowe zostaną zrealizowane w przypadku spełnienia warunków przewidzianych w listach intencyjnych oraz osiągnięciu porozumienia co do pozostałych warunków transakcji do dnia 31 marca 2017 roku.
Łączna wartość transakcji docelowych nie przekroczy 8,05 mln zł.

Strony zgodnie ustaliły, że mogą podjąć decyzję o odmowie przeprowadzenia całości lub części transakcji z dowolnych przyczyn. Podpisanie listów intencyjnych nie stanowi zobowiązania finansowego dla żadnej ze stron.

Podana informacja została uznana przez Emitenta za informację poufną ze względu na jej nietypowy charakter w stosunku do działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta.