RB-2-2021 Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS

Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 4 lutego 2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), postępowanie nr TZ/271/65/19, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (dalej: „ZUS”), z którego wynika, że wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm Comarch Polska S.A. i Comarch S.A. (dalej: „Konsorcjum”). Łączna wartość oferty złożonej przez Konsorcjum w ramach niniejszego przetargu wynosi 203 886 156,11 zł brutto. Okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie 77 miesięcy od dnia zawarcia umowy. O zawarciu umowy Zarząd Comarch S.A. powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.