RB-2-2023 Otrzymanie powiadomienia o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Comarch S.A.

W związku z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. z 2022 r. poz. 2554,

Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 3 lutego 2023 roku otrzymał powiadomienie od od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (zwanego dalej: „Towarzystwem”) zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (zwanym dalej: „Generali OFE”) oraz Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwanym dalej: Generali DFE”), że w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (zwanym dalej: „NNLife OFE”) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwanym dalej: „NNLife DFE”) w dniu 1 lutego 2023 roku udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. na rachunkach funduszy Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE przekroczył próg 5%.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.