RB-20-2024 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu przez Panią dr Annę Pruską oraz Pana Michała Pruskiego progu 5% oraz 10% ogólnej liczby głosów w Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu, w dniu 3 lipca 2024 roku, od pełnomocnika Pani dr Anny Pruskiej oraz Pana Michała Pruskiego zawiadomienia, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) o nabyciu akcji Spółki przez dr Annę Pruską (samodzielnie) oraz dr Annę Pruską i Michała Pruskiego (jako małżonków objętych domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy).

Z treści zawiadomienia wynika, że w dniu 26 czerwca 2024 r. dr Anna Pruska na skutek zawarcia umowy działu spadku po zmarłym Profesorze Januszu Filipiaku nabyła 665 677 akcji Spółki, w tym 369 610 akcji zwykłych na okaziciela oraz 297 667 uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki, stanowiących łącznie 8,18% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 12,27% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

Zdarzeniem bezpośrednio powodującym zmianę w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez dr Annę Pruską w Spółce jest zarejestrowanie Akcji w wyniku umowy działu spadku na rachunkach papierów wartościowych w dniach 28 czerwca 2024 r. oraz 1 lipca 2024 r. („Rejestracja”), co spowodowało przekroczenie progu 5% oraz 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Rejestracją Pan Michał Pruski posiadał bezpośrednio 1 600 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 0,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1 600 głosów stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Rejestracją, dr Anna Pruska oraz Michał Pruski posiadali łącznie (jako małżonkowie objęci domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy) bezpośrednio 1 600 akcji Spółki stanowiących 0,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1 600 głosów stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie dr Anna Pruska posiada bezpośrednio 665 677 akcji Spółki stanowiących 8,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1 856 345 głosów stanowiących 12,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) 368 010 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 368 010 głosów stanowiących 2,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) 297 667 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów, stanowiących 3,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1 488 335 głosów stanowiących 9,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Michał Pruski posiada bezpośrednio 1 600 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 0,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1 600 głosów stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie dr Anna Pruska oraz Michał Pruski posiadają łącznie bezpośrednio 667 277 akcji Spółki stanowiących 8,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1 857 945 głosów stanowiących 12,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) 369 610 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 369 610 głosów stanowiących 2,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) 297 667 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają pięć głosów, stanowiących 3,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1 488 335 głosów stanowiących 9,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pełną treść zawiadomienia otrzymanego od pełnomocnika Pani dr Anny Pruskiej oraz Pana Michała Pruskiego przekazujemy w załączniku.