RB-22-2005 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające ocenę sytuacji Spółki w 2004 roku zgodnie z zasadą nr 18 ładu korporacyjnego

Zarząd ComArch SA przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ComArch SA w 2004 roku, zawierające ocenę sytuacji Spółki w 2004 roku zgodnie z zasadą nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającą z "Dobrych praktyk w spółkach publicznych":

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ComArch S.A. w 2004 roku

Rada Nadzorcza odbyła w 2004 roku 4 posiedzenia (29 marca, 14 czerwca, 20 sierpnia, 13 grudnia). Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały w trybie korespondencyjnym w dniach: 6 maja i 15 czerwca. Średnia frekwencja na posiedzeniu Rady Nadzorczej wyniosła 4 osoby na 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.
Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej były:
a) monitoring i analiza sytuacji finansowej Spółki i Grupy ComArch,
b) ocena realizacji przez Zarząd strategii Spółki,
c) analiza i ocena ryzyka związanego z działalnością Spółki,
d) sprawy formalno-prawne.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2004 roku Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Wzrost zysku netto o ponad 50%, przy wzroście przychodów o 30% pozycjonują ComArch jako jedną z najszybciej rozwijających się spółek informatycznych w Polsce. Warte podkreślenia jest fakt, iż cały wzrost został osiągnięty w wyniku organicznego rozwoju Grupy. Wraz ze wzrostem zysku netto nastąpiła poprawa wskaźników finansowych, w tym przede wszystkim wzrost wskaźnika ROE (zyskowność kapitału własnego) z 8% do 12%. Rada Nadzorcza z satysfakcją odnotowuje fakt, iż w 2004 r. nastąpił znaczący wzrost kursu akcji ComArch z 51,30 zł do 71,50 zł, dając akcjonariuszom stopę zwrotu w wysokości 39%.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizowaną przez Spółkę strategię, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. ComArch jako firma produktowa ma szanse znacząco poprawiać wyniki, w związku ze zwiększeniem skali działalności, dlatego w ocenie Rady geograficzna ekspansja jest właściwym kierunkiem rozwoju Grupy. Równocześnie zachowanie sektorowej dywersyfikacji przychodów jest bardzo ważne jako warunek minimalizacji ryzyka uzależnienia od koniunktury w jednym sektorze gospodarki. W ocenie Rady poziom dywersyfikacji przychodów Grupy jest na właściwym poziomie.

Rada Nadzorcza dokonywała także stałej analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Spółki oraz analizy sposobu zarządzania tymi ryzykami przez Zarząd. Jako najważniejsze ryzyka podobnie jak w poprzednich okresach uznano:
a) ryzyko związane z koniecznością ciągłego tworzenia nowych i unowocześniania obecnych produktów softwarowych;
b) ryzyko związane z dotrzymywaniem warunków zawieranych umów, w szczególności z dotrzymywaniem terminów i jakości prac (ryzyko właściwego szacowania czasochłonności kontraktów długoterminowych);
c) ryzyko zagranicznego otoczenia prawnego i politycznego związane z realizacją kontraktów eksportowych;
d) ryzyko standingu finansowego kontrahentów zagranicznych (mniejsze możliwości - utrudnienia - sprawdzania i monitorowania);
e) ryzyko podatkowe związane z działalnością w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i niestabilności otoczenia prawno-podatkowego w Polsce
f) ryzyko właściwego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce

W ocenie Rady Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka z działalnością Spółki i skutecznie nimi zarządza.