RB-22-2016 Ustanowienie hipoteki na aktywach spółki Comarch S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2016 roku zawiadomienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie z dnia 22 lipca 2016 roku w Księdze Wieczystej hipoteki umownej o wartości 12 000 000 EUR, tj. 51 246 000 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy, ustanowionej na drugim miejscu na nieruchomości należącej do Comarch S.A., położonej w Krakowie przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 (budynek SSEIV). Aktualna wartość hipoteki na pierwszym miejscu ustanowionej na budynku SSEIV na rzecz BGŻ BNP Paribas S.A. wynosi 53 815 386 PLN, a aktualna wartość rynkowa budynku SSEIV wynosi 78 880 000 PLN.
Podstawą wpisu ww. hipoteki jest umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 18 marca 2016 roku pomiędzy bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. a Comarch S.A.S., spółką zależną Comarch S.A. oraz Comarch S.A. (jako współkredytobiorcą), o której to umowie Emitent informował raportem bieżącym nr RB-4-2016 z dnia 18 marca 2016 roku. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi 8 000 000 EUR, tj. 34 164 000,00 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Nie występują powiązania pomiędzy spółkami Comarch S.A.S., Comarch S.A. i ich osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.