RB-23-2016 Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu w dniu 29 sierpnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego m.in.  zmian w statucie Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2016 roku.      

Dotychczasowy art. 16 ust. 3 w brzmieniu: „Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.”   

otrzymał następujące brzmienie: „Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.”

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki Comarch S.A., zawierający zmiany zarejestrowane postanowieniem sądu z dnia 29 sierpnia 2016 roku.