RB-24-2016 Ustanowienie hipoteki na aktywach spółki Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 września 2016 roku zawiadomienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie z dnia 8 września 2016 roku w Księdze Wieczystej hipoteki umownej o wartości 16 665 800 EUR, tj. 71 866 262,76 PLN wg kursu EUR z dnia ustanowienia hipoteki, ustanowionej na nieruchomości należącej do Comarch S.A., zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie. Aktualna wartość ewidencyjna nieruchomości wynosi 19 140 932,01 PLN.
Podstawą wpisu ww. hipoteki jest umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 17 maja 2016 roku pomiędzy bankiem Bank Handlowy w Warszawie S.A. a Comarch S.A., o której to umowie Emitent informował raportem bieżącym nr RB-8-2016 z dnia 17 maja 2016 roku. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, tj. wartość udzielonego kredytu wynosi 13 332 640 EUR, tj. 57 493 010,21 PLN wg kursu EUR z dnia ustanowienia hipoteki. Nie występują powiązania pomiędzy Comarch S.A. i jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a bankiem Bank Handlowy w Warszawie S.A.