RB-25-2005 Zmiana Statutu Spółki, tekst jednolity

Zarząd ComArch SA informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 czerwca 2005 roku, na mocy którego dokonano rejestracji 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3 Spółki oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki.

W rezultacie przedmiotowej rejestracji zmianie uległa wysokość wpłaconego kapitału zakładowego Spółki, która obecnie wynosi 6.995.095 zł. W związku z w/w rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - art. 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.655.095,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.655.095 (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, w tym: 1.767.200 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i nie więcej niż 5.887.895 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

 1. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
 2. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 3. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
 4. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 5. 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 6. 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 7. 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 8. 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 9. 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
 10. nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H."

Poprzednie brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.552.387,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.552.387 (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji, w tym: 1.767.200 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i nie więcej niż 5.785.187 (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

 1. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
 2. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 3. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
 4. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 5. 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 6. 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 7. 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 8. 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 9. nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H."


STATUT SPÓŁKI COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 1/6/2005 z dnia 8 czerwca 2005 roku, po wpisaniu zmian do rejestru Spółki postanowieniem Sądu z dnia 23.06.2005 roku.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

art. 1

 1. Spółka działa pod firmą ComArch Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy o następującym brzmieniu: ComArch S.A.
 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. art. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.


art. 3

 1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 2. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego statutu.


art. 4 Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. doradztwo techniczne i naukowe w zakresie sprzętu, systemów, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
 2. pośrednictwo w zakresie zakupu i instalacji sprzętu systemów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
 3. organizacja promocji sprzętu, systemów i sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz organizacja szkoleń w tym zakresie,
 4. wytwarzanie podzespołów i oprogramowania sprzętu, systemów i sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz innego sprzętu informatycznego,
 5. działalność w zakresie teleinformatyki i informatyki,
 6. działalność gospodarcza, wytwórcza, budowlana , handlowa i usługowa w zakresie informatyki i telekomunikacji,
 7. usługi leasingowe
 8. prace badawczo-rozwojowe,
 9. usługi związane z nieruchomościami.


art. 5

 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
 2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały i filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek.


art. 6 Wymagane prawem ogłoszenia będą zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

ROZDZIAŁ II KAPITAŁ ZAKŁADOWY

art. 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.655.095,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.655.095 (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, w tym: 1.767.200 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i nie więcej niż 5.887.895 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

 1. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
 2. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 3. 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
 4. 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 5. 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 6. 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 7. 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 8. 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 9. 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
 10. nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.


2. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcje przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu."

art. 8
1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach obowiązujących w publicznym obrocie papierami wartościowymi dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych.
4. W razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej na rzecz osób nie będących akcjonariuszami Spółki na dzień 18 marca 1998 roku wygasają związane z nią uprawnienia szczególne co do głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. W przypadku odmowy zbycia , Zarząd w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. Cena akcji nie może być niższa niż średnia cena giełdowa z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia, pod warunkiem, że akcje Spółki będą w obrocie giełdowym. W przeciwnym przypadku cena akcji nie może być niższa niż wartość księgowa przypadająca na akcję na ostatni dzień bilansowy. Cena jest płatna w terminie jednego miesiąca od dnia uchwały Zarządu wskazującej nabywcę akcji.

art. 9
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszom dywidendą a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego.
3. W okresie do dnia 29 czerwca 2007 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
4. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 3.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Zarząd - za zgodą Rady Nadzorczej - może wyłączyć albo ograniczyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. W zakresie wszystkich spraw związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej, wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

art. 10 Za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych każda akcja daje prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.

art. 11 Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
art. 12 Akcje mogą być umarzane na warunkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

ROZDZIAŁ III

art. 13 Organami Spółki są: -Walne Zgromadzenie, -Rada Nadzorcza, -Zarząd. WALNE ZGROMADZENIE

art. 14

 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
 4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  1. w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym prawem terminie,
  2. jeżeli mimo złożonego wniosku, o którym umowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 6. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. art. 15 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,
  2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  3. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  4. podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
  5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 6/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. decydowanie w sprawach połączenia lub likwidacji spółek oraz wyznaczania likwidatora,
  7. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla niej wynagrodzenia,
   8a/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
   8b/ ustalenie zasad i regulaminów wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompetencja ta może zostać przekazana częściowo lub w całości Radzie Nadzorczej,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki,
  9. ustalenie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  10. tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  11. podejmowanie innych uchwał o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych. art. 16
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych bez względu na ilość uczestniczących w nim akcjonariuszy , o ile nic innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić beż obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia musi być powzięta większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.
  4. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.RADA NADZORCZA

art. 17
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 - 7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

art. 18
1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego
3. Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna bądź wykorzystanie sieci "Internet" w inny sposób, telekonferencja, i innych środków telekomunikacyjnych. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.
4. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie, o którym mowa w ust. 3 i 5 jest niedopuszczalne w sprawach opisanych w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania oraz zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
7. Członkowie Rady są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
8. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie.

art. 19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a/ ocena rocznego sprawozdania finansowego
b/ ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat,
c/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1. i 2.
d/ nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia
e/ dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
f/ zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
g/ wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
h/ (skreślony)
i/ wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. 3. W celu wykonywaniu swych obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

ZARZĄD SPÓŁKI

art. 20
1. Zarząd składa się z 2 do 8 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
3. Zarząd może ustanawiać prokurentów.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed Sądem i poza Sądem upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo dwu członków Zarządu działających łącznie lub też jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

art. 21 W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych. art. 22 Organizację wewnętrzną Spółki określa Zarząd.

ROZDZIAŁ IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

art. 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. art. 24 Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd winien sporządzić i złożyć organom nadzorczym w terminie do 3 miesięcy po upływie roku obrotowego.

art. 25
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitał rezerwowy,
d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
a) odpis na kapitał zapasowy,
b) odpis na zasilenie kapitałów rezerwowych,
c) dywidendę dla akcjonariuszy,
d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

art. 26 W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.