RB-27-2005 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA

Zarząd ComArch SA informuje, iż zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComArch SA w dniu 30 czerwca 2005 roku, dwie osoby posiadały powyżej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Janusz Filipiak (akcje uprzywilejowane imienne) ilość głosów - 4.230.000, udział - 41,80%,
2. Elżbieta Filipiak (akcje uprzywilejowane imienne) ilość głosów - 3.995.000, udział - 39,48%.
3. Małżeństwo Elżbieta i Janusz Filipiakowie (akcje zwykłe na okaziciela) ilość głosów - 1.447.685, udział - 14,31%

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 14.023.895 głosów. Na WZA w dniu 30 czerwca 2005 roku brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.119.685 głosów.