RB-3-2020 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 r. otrzymał od Pani Elżbiety Filipiak zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

"Działając na podstawie przepisu art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w zw. ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy przekazuję poniżej informacje o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Data: 24.01.2020 r.
Rodzaj zdarzenia: Zbycie akcji zwykłych na okaziciela Comarch S.A.

2) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału 1 181 926, w tym:
Akcje imienne: 846 000
Akcje na okaziciela: 335 926
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki ogółem 14,53%, w tym:
Udział wynikający z akcji imiennych: 10,40%
Udział wynikający z akcji na okaziciela: 4,13%

Liczba głosów z akcji posiadanych przed zmianą udziału 4 565 926, w tym:
Liczba głosów z akcji imiennych: 4 230 000
Liczba głosów z akcji na okaziciela: 335 926
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 30,18%, w tym:
Udział wynikający z akcji imiennych: 27,96%
Udział wynikający z akcji na okaziciela: 2,22%

3) liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Liczba aktualnie posiadanych akcji 846 000, w tym:
Akcje imienne: 846 000
Akcje na okaziciela: 0
Procentowy udział aktualnie posiadanych akcji w kapitale zakładowym spółki ogółem 10,40%, w tym:
Udział wynikający z akcji imiennych: 10,40%
Udział wynikający z akcji na okaziciela: 0%

Liczba głosów z aktualnie posiadanych akcji 4 230 000, w tym:
Liczba głosów z akcji imiennych: 4 230 000
Liczba głosów z akcji na okaziciela: 0
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 27,96%, w tym:
Udział wynikający z akcji imiennych: 27,96%
Udział wynikający z akcji na okaziciela: 0%

4) podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy.

5) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Nie dotyczy.

6) liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7) liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Łączna suma liczby głosów zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy: 4 230 000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy: 27,96%"