RB-30-2005 Nabycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ComArch SA SA informuje o otrzymaniu zawiadomienia od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, że w wyniku nabycia akcji przez Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, rozliczonego w dniu 28 lipca 2005 roku, fundusze inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ComArch SA.

W dniu 28 lipca 2005 na rachunkach papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. znajdowało się 708.629 akcji spółki ComArch SA, co stanowiło 10,19% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało 708.629 głosów, co stanowiło 5,05% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
W raporcie bieżącym nr 29/2005 o nabyciu znacznego pakietu akcji przez klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A., wysłanym przez ComArch SA w dniu 12 lipca 2005, zostały również uwzględnione akcje będące wówczas w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A