RB-6-2021 Podpisanie umowy na budowę Comarch Data Center

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 9 czerwca 2021 r. umowy między Comarch Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej: „Zamawiający”), spółką zależną emitenta, a The Weitz Company LLC  (dalej „Wykonawca”) na budowę Comarch Data Center wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona (dalej „Umowa”).

Wartość Umowy wynosi 19 746 980,85 USD netto, tj. 72 165 341,52 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 52/100). Termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi 330 dni od podpisania Umowy.

Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej istotny wpływ na poziom nakładów inwestycyjnych Grupy Comarch.